Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 98)
 
   Login via CAS
Pražská příroda: terénní exkurze z geologie a botaniky (5584)
Basic information
Pražská příroda: terénní exkurze z geologie a botaniky
přijímací řízení ukončeno
Programme focus: Lifelong learning programme - Profession-oriented
Provider: Faculty of Science
Research Support Department [31-650]
full-time
Czech
Terénní přírodovědné exkurze jsou atraktivní součástí výuky, na nichž lze žákům ukázat vyučovanou látku na konkrétních ukázkách a rovněž ukázat často nečekané souvislosti mezi živou a neživou přírodou. Pro vědy o neživé přírodě jsou pak terénní poznatky a ukázky zcela zásadní. Naše exkurze bude zaměřena na demonstraci různých geologických jevů, které můžeme pozorovat v terénu, na jejich interpretaci a jejich zasazení do širšího rámce vývoje celého území. Exkurze bude vedena do Prokopského údolí, které představuje v rámci Prahy jedinečné území, na němž můžeme sledovat geologickou historii až do období před více než 400 miliony let. Důležitou součástí bude ukázání propojení neživé a živé přírody na příkladech odlišné vegetace, která roste na různém horninovém podloží.
Budeme se snažit účastníkům demonstrovat (a dáme příležitost prozkoumat) význam vazby podklad-morfologie-biota a během celé exkurze klademe důraz na praktické tipy pro realizaci školního výletu do lokality.
MŠMT
6968/2019-1
Pražská příroda: terénní exkurze z geologie a botaniky
Jednodenní exkurze pod vedením dvou lektorů.
Jednodenní exkurze pod vedením dvou lektorů.
15
Cílovou skupinou jsou především aprobovaní i neaprobovaní učitelé přírodopisu na druhém stupni základních škol, biologie na gymnáziích a obdobných přírodovědných předmětů na středních odborných školách. Dále do cílové skupiny spadají další pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení, především vedoucí a lektoři přírodovědných kroužků.

Schedule details
Statistika pro MŠMT
Biological and related sciences
Master
jiná dotace nekombinovatelná
jiný účel
Course requirements and qualification acquired
other
Certification: Osvědčení o absolvování programu
§ 10 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a ka
Guarantor and venue
RNDr. František Vacek, Ph.D.
Department of Teaching and Didactics of Biology
Department of Teaching and Didactics of Biology
Program proběhl v Prokopském údolí.
Dates and duration
2018/2019
summer semester
27.04.2019
Short-time
7 (total number of hours)
Fees and financing
730 Kč / programme
hrazeno z projektu hl.m.Prahy
Application
KUDBI
RNDr. František Vacek, Ph.D.
frantisek.vacek@natur.cuni.cz
221951866
15.04.2019
Further information
https://www.natur.cuni.cz/biologie/ucitelstvi/nabidka/DVPP
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html