Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 107)
 
  
Školní pedagogicko-psychologické služby - var. A) ŠKOLNÍ PSYCHOLOG, var. B) ŠKOLNÍ SPECIÁLNÍ PEDAGOG (3085)
Basic information
Školní pedagogicko-psychologické služby - var. A) ŠKOLNÍ PSYCHOLOG, var. B) ŠKOLNÍ SPECIÁLNÍ PEDAGOG
přijímací řízení ukončeno
Programme focus: Lifelong learning programme - Profession-oriented
Provider: Faculty of Education
Katedra psychologie [41-KPSY]
celoživotní vzdělávání
psychologie
combined
Czech
Obě varianty mají společně základní část programu, kterou chápeme jako obecnou, v časové dotaci 150 hodin. V této části je pozornost nasměrována na témata, která nebývají součástí pregraduální formy studia a která by měla zmapovat vývoj a stav současného školství a aktuální témata ve vztahu k učiteli, třídě, žáku, rodině, témata ve vztahu ke specifickým otázkám poradenských služeb (poradenství, poradenský systém, diagnostika, intervence, etika, aj.). Tato společná část dává jak ve variantě A), tak ve variantě B) dobrý základ pro navazující odborné zaměření již vzhledem ke specifikům té které profese.
Speciální část - dle jednotlivých profesí – je dotována 100 hodinami, včetně stáží na specializovaných pracovištích, s velkým důrazem na podporu inkluzivního vzdělávání.
V závěru studia je zpracovávána závěrečná práce.
MŠMT
00216208
Školní ped.-psych. služby: A) školní psycholog, B) školní speciální pedagog
- Čtyřsemestrální kvalifikační - specializační kurz - 2 roky studia (celkově 250 hodin)

- výuka převážně v pátek a v sobotu

- zahájení- říjen/listopad 2019,ukončení v červnu 2021.

- Čtyřsemestrální kvalifikační - specializační kurz - 2 roky studia (celkově 250 hodin)

- výuka převážně v pátek a v sobotu

- zahájení- říjen/listopad 2019,ukončení v červnu 2021.

20
Ukončený magisterský studijní program
psychologie (pro variantu A) školní psycholog) nebo
speciální pedagogika (pro variantu B) školní speciální pedagog)

Nelze přijmout absolventy jiného oboru (např.učitelství psychologie, apod.).
Jedná se o kvalifikačně specializační kurz pro výkon povolání školního psychologa nebo školního speciálního pedagoga ve shodě s původní kvalifikací, tedy ve shodě s vystudovaným studijním programem.

K přihlášce je nutné doložit doklad o ukončeném magisterském studiu (u čerstvých absolventů nutno dodat potvrzení o absolvování, VŠ diplom lze dodat dodatečně, před zahájením kurzu) a strukturovaný životopis.

Schedule details
Statistika pro MŠMT
Interdisciplinární programy a kvalifikace zahrnující vzdělávání a výchovu
Master
Z prostředků účastníka
jiný účel
Course requirements and qualification acquired
obhajoba závěrečné práce
Certification: Osvědčení o absolvování programu
závěrečné osvědčení
získání dalších odborných znalostí v oboru
§ 10, vyhlášky č. 317/2005 Sb.
Guarantor and venue
doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D.
Katedra psychologie
Katedra psychologie
Praha, PedF UK
Dates and duration
2019/2020
winter semester, October
4
250 (total number of hours)
Friday - Saturday
Fees and financing
9000 Kč / year
Application
Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, SO, M. Rettigové 4, Praha 1, 116 39 nebo elektronicky
Studijní oddělení
Bc. Ivana Merellová
ivana.merellova@pedf.cuni.cz
221 900 232
31.01.2020
přijímáme průběžně, do naplnění kapacity kurzu
Přihlášení uchazeči budou informováni písemně.
Further information
http://pages.pedf.cuni.cz/skolni-psych-sppg/
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html