Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 107)
 
  
Doplňkové studium pro překladatele právních textů - Část B 2019/2020 - FRANCOUZŠTINA (3243)
Basic information
Doplňkové studium pro překladatele právních textů - Část B 2019/2020 - FRANCOUZŠTINA
běží přijímací řízení
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Faculty of Law
Institute of Lifelong Education - JURIDIKUM [22-J]
combined
French
Úvod
Právnická fakulta UK ve spolupráci s Komorou soudních tlumočníků pořádá již dvacátý drzhý běh doplňkového studia pro (soudní) překladatele a tlumočníky v oblasti práva.
Účelem organizování doplňkového studia je přispět ke zkvalitnění odborné přípravy překladatelů právních textů, rozšířit jejich znalosti v oblasti práva v širokém slova smyslu, čímž se následně zvýší kvalita jimi poskytovaných služeb.
Cíl studia
Cílem kurzu je po stránce odborných právních znalostí a jazykových dovedností dostatečně připravit současné a budoucí překladatele právnických textů včetně těch, kteří již mají licenci soudního tlumočníka nebo o ni hodlají žádat, takovým způsobem, aby mohli své služby vykonávat kompetentně a na co nejvyšší úrovni.
Ministerstvo spravedlnosti ČR stanovilo pro žadatele o licenci soudního tlumočníka, kteří nemají právnické vzdělání, podmínku absolvování alespoň části A tohoto studia. Ministerstvo má tak možnost tuto přípravu a její výstupy kontrolovat, a tím mít přehled o odborné způsobilosti žadatelů.
Koncepce studia
Kurz je koncipován jako interdisciplinární dvousemestrální studium se zaměřením na to, aby překladatelé právních textů získali základních znalosti českého práva včetně orientace v základních českých právních předpisech a praktické překladatelské dovednosti specifické pro právní překlad. Obsahová náplň vychází z jednotlivých právních odvětví nebo s nimi souvisí.
Odborné přednášky z českého práva v češtině v části A jsou vedeny učiteli právnické fakulty, případně jsou zváni přednášející z praxe podle odborného právnického zaměření.
Praktické překladatelské dovednosti v části B jsou převážně v kompetenci učitelů odborného jazyka z katedry cizích jazyků Právnické fakulty UK, popř. zkušených (soudních) tlumočníků a překladatelů.
Doplňkové studium pro překladatele právních textů - Část B - FRANCOUZŠTINA
Dvousemestrální studium je paralelně rozděleno na dvě části, na část A – úvod do českého práva a část B – překladatelský seminář v dané jazykové oblasti, přičemž je možné přihlásit se na obě části nebo jen na jednu z nich.
Každá část – A a B – trvá dva semestry a tři vyučovací hodiny týdně (tj. 3 x 45 minut) po dobu 28 týdnů (13 týdnů v zimním semestru a 15 týdnů v letním semestru).
Část A: posluchači jsou v češtině formou přednášky seznámeni s českou realitou v daném odvětví práva, popř. v porovnání se stavem v dané jazykové oblasti (viz přiložený program kurzu). Přednášející jsou specialisty v příslušných právních odvětvích.
Část B: jazykové semináře – angličtina, němčina, francouzština, ruština – tematicky navazují na obsah přednášky v části A, jsou vedeny samostatně učiteli jazyků, popř. kompetentními a zkušenými překladateli a tlumočníky. Základní metodou je právnělingvistická komparace.

Pro koho je studium určeno
Kurz je přístupný všem tlumočníkům a překladatelům, kteří se odbornou právnickou problematikou zabývají nebo se jí chtějí zabývat v budoucnu.
Část A je otevřená nejen těm, kteří se přihlásí na Část B, ale též zájemcům z řad tlumočníků a překladatelů jakýchkoliv dalších jazyků a zejména cizincům žijícím v ČR, aby si mohli své znalosti českého jazyka doplnit základními znalostmi českého práva a českou právní terminologií. Zároveň může tato část sloužit jako úvod do českého práva pro všechny, kdo chtějí získat elementární představu o českém právu.
Část B je srovnávací seminář právnického cizího jazyka v délce tří vyučovacích hodin každý týden. Současná nabídka je právnická angličtina, právnická němčina, právnická francouzština, právnická ruština.
Absolvování části A je zakončeno písemným testem s volenými odpověďmi, minimální skóre pro úspěšné absolvování testu je 70%. Test má prokázat schopnost orientace v základních právních předpisech a schopnost je adekvátně interpretovat pro potřeby překladu do cílového jazyka.
Absolvování části B je zakončeno zkouškou skládající se ze dvou částí: (a) překlad krátkého autentického odborného textu z mateřského jazyka do cizího jazyka a z CJ do MJ; sledovanými prvky jsou přesnost překladu, adekvátní použití ekvivalentů odborné terminologie a celková koheze překládaného textu; (b) překlad terminologických slovních spojení ze všech probraných okruhů (z MJ do CJ a obráceně). Minimální skóre pro úspěšné absolvování této zkoušky je dosažení 70% z celkového počtu bodů za obě části.

Rozvrh studia
Vyučovací den je pátek: část A začíná vždy ve 12 hodin; část B začíná vždy v 15 hodin.
Výuka v každé části probíhá v tříhodinových blocích (3x45 minut) po 28 týdnů (+ 1 týden zkouškový), tj. 84 hodin v jedné části; celkem 168 vyučovacích hodin v případě účasti na části A a B.
Zahájení výuky: pátek 20. září 2019
12.00 (pro část A – české právnické minimum)
15.00 (pro část B – všechny jazyky)
Místnosti:
část A II. patro č. 220
němčina - II. patro č. 243; angličtina - II. patro č. 220;
francouzština + ruština bude upřesněno
Závěrečná zkouška: pátek 17. května 2019 (12.00, resp. 15.00);
Náhradní termín pátek 21. června 2019 (vše v 10 hod.)

IV. Rozvrh kurzu:
(U každé disciplíny budou uvedeny hlavní zásady daného oboru, v hrubých rysech uveden stav v dané jazykové oblasti a u nás, popř. porovnání platných právních předpisů a zdůraznění podstatných rozdílů.
Organizátoři kursu si vyhrazují právo operativně upravit obsah nebo pořadí některých témat, popř. některá témata rozšířit či naopak zúžit.)

14. září 2018
(1) ústavní systém; právní systém; druhy norem (zákonné a podzákonné předpisy); legislativní proces; delegovaná legislativní pravomoc atd.
21. září
(2) občanské právo: obecná charakteristika; fyzické a právnické osoby; zastoupení; právní jednání; promlčení
5. října
(3) rodinné právo, manželství, rodiče a děti, výživné
12. října
(4) věcná práva, vlastnické právo, spoluvlastnictví, věcná práva k věci cizí
19. října
(5) závazkové právo – obecný výklad
26. října
(6) základní smluvní typy
2. listopadu
(7) odpovědnost za škodu, náhrada škody
9. listopadu
(8) dědické právo
16. listopadu
(9) civilní soudnictví I
23. listopadu
(10) civilní soudnictví II
30. listopadu
(11) obchodní korporace I
7. prosince
(12) obchodní korporace II (druhy společností)
14. prosince
(13) insolvence

Letní semestr

11. ledna 2019
(14) pracovní právo: uzavírání pracovních smluv, práva a povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance, výpovědi, atd., sociální zabezpečení (druhy dávek)
18. ledna
(15) právo sociálního zabezpečení
25. ledna
(16) trestní právo – základy trestní odpovědnosti
1. února
(17) tresty a ochranná opatření
8. února
(18) trestní právo – zvláštní část
15. února
(19) vybrané skutkové podstaty trestných činů
22. února
(20) trestní řízení - subjekty řízení
1. března
(21) trestní řízení - procesní úkony
8. března
(22) stadia trestního řízení
15. března
(23) správní právo I - prameny práva, organizace veřejné správy, správní řízení a správní soudnictví
22. března
(24) správní právo II - správní trestání (přestupky a jiné správní delikty), terminologie vybraných oborů zvláštní části (živnostenské právo, stavební a územní řízení, matriky, katastr nemovitostí)
29. března
(25) finanční instituce; řízení před nimi; daňová soustava ČR
5. dubna
(26) peněžní ústavy (zřizování účtů, druhy účtů; bankovní operace)
12. dubna
(27) evropské právo I; instituce a legislativa EU
26. duben
(28) evropské právo II; soudnictví

17. května – zkouška (část A ve 12 hod., část B v 15 hodin)
21. června – zkouška náhradní termín – obě části – A a B – začínají v 10 hodin
Dvousemestrální studium je paralelně rozděleno na dvě části, na část A – úvod do českého práva a část B – překladatelský seminář v dané jazykové oblasti, přičemž je možné přihlásit se na obě části nebo jen na jednu z nich.
Každá část – A a B – trvá dva semestry a tři vyučovací hodiny týdně (tj. 3 x 45 minut) po dobu 28 týdnů (13 týdnů v zimním semestru a 15 týdnů v letním semestru).
Část A: posluchači jsou v češtině formou přednášky seznámeni s českou realitou v daném odvětví práva, popř. v porovnání se stavem v dané jazykové oblasti (viz přiložený program kurzu). Přednášející jsou specialisty v příslušných právních odvětvích.
Část B: jazykové semináře – angličtina, němčina, francouzština, ruština – tematicky navazují na obsah přednášky v části A, jsou vedeny samostatně učiteli jazyků, popř. kompetentními a zkušenými překladateli a tlumočníky. Základní metodou je právnělingvistická komparace.

Pro koho je studium určeno
Kurz je přístupný všem tlumočníkům a překladatelům, kteří se odbornou právnickou problematikou zabývají nebo se jí chtějí zabývat v budoucnu.
Část A je otevřená nejen těm, kteří se přihlásí na Část B, ale též zájemcům z řad tlumočníků a překladatelů jakýchkoliv dalších jazyků a zejména cizincům žijícím v ČR, aby si mohli své znalosti českého jazyka doplnit základními znalostmi českého práva a českou právní terminologií. Zároveň může tato část sloužit jako úvod do českého práva pro všechny, kdo chtějí získat elementární představu o českém právu.
Část B je srovnávací seminář právnického cizího jazyka v délce tří vyučovacích hodin každý týden. Současná nabídka je právnická angličtina, právnická němčina, právnická francouzština, právnická ruština.
Absolvování části A je zakončeno písemným testem s volenými odpověďmi, minimální skóre pro úspěšné absolvování testu je 70%. Test má prokázat schopnost orientace v základních právních předpisech a schopnost je adekvátně interpretovat pro potřeby překladu do cílového jazyka.
Absolvování části B je zakončeno zkouškou skládající se ze dvou částí: (a) překlad krátkého autentického odborného textu z mateřského jazyka do cizího jazyka a z CJ do MJ; sledovanými prvky jsou přesnost překladu, adekvátní použití ekvivalentů odborné terminologie a celková koheze překládaného textu; (b) překlad terminologických slovních spojení ze všech probraných okruhů (z MJ do CJ a obráceně). Minimální skóre pro úspěšné absolvování této zkoušky je dosažení 70% z celkového počtu bodů za obě části.

Rozvrh studia
Vyučovací den je pátek: část A začíná vždy ve 12 hodin; část B začíná vždy v 15 hodin.
Výuka v každé části probíhá v tříhodinových blocích (3x45 minut) po 28 týdnů (+ 1 týden zkouškový), tj. 84 hodin v jedné části; celkem 168 vyučovacích hodin v případě účasti na části A a B.
Zahájení výuky: pátek 20. září 2019
12.00 (pro část A – české právnické minimum)
15.00 (pro část B – všechny jazyky)
Místnosti:
část A II. patro č. 220
němčina - II. patro č. 243; angličtina - II. patro č. 220;
francouzština + ruština bude upřesněno
Závěrečná zkouška: pátek 17. května 2019 (12.00, resp. 15.00);
Náhradní termín pátek 21. června 2019 (vše v 10 hod.)

IV. Rozvrh kurzu:
(U každé disciplíny budou uvedeny hlavní zásady daného oboru, v hrubých rysech uveden stav v dané jazykové oblasti a u nás, popř. porovnání platných právních předpisů a zdůraznění podstatných rozdílů.
Organizátoři kursu si vyhrazují právo operativně upravit obsah nebo pořadí některých témat, popř. některá témata rozšířit či naopak zúžit.)

14. září 2018
(1) ústavní systém; právní systém; druhy norem (zákonné a podzákonné předpisy); legislativní proces; delegovaná legislativní pravomoc atd.
21. září
(2) občanské právo: obecná charakteristika; fyzické a právnické osoby; zastoupení; právní jednání; promlčení
5. října
(3) rodinné právo, manželství, rodiče a děti, výživné
12. října
(4) věcná práva, vlastnické právo, spoluvlastnictví, věcná práva k věci cizí
19. října
(5) závazkové právo – obecný výklad
26. října
(6) základní smluvní typy
2. listopadu
(7) odpovědnost za škodu, náhrada škody
9. listopadu
(8) dědické právo
16. listopadu
(9) civilní soudnictví I
23. listopadu
(10) civilní soudnictví II
30. listopadu
(11) obchodní korporace I
7. prosince
(12) obchodní korporace II (druhy společností)
14. prosince
(13) insolvence

Letní semestr

11. ledna 2019
(14) pracovní právo: uzavírání pracovních smluv, práva a povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance, výpovědi, atd., sociální zabezpečení (druhy dávek)
18. ledna
(15) právo sociálního zabezpečení
25. ledna
(16) trestní právo – základy trestní odpovědnosti
1. února
(17) tresty a ochranná opatření
8. února
(18) trestní právo – zvláštní část
15. února
(19) vybrané skutkové podstaty trestných činů
22. února
(20) trestní řízení - subjekty řízení
1. března
(21) trestní řízení - procesní úkony
8. března
(22) stadia trestního řízení
15. března
(23) správní právo I - prameny práva, organizace veřejné správy, správní řízení a správní soudnictví
22. března
(24) správní právo II - správní trestání (přestupky a jiné správní delikty), terminologie vybraných oborů zvláštní části (živnostenské právo, stavební a územní řízení, matriky, katastr nemovitostí)
29. března
(25) finanční instituce; řízení před nimi; daňová soustava ČR
5. dubna
(26) peněžní ústavy (zřizování účtů, druhy účtů; bankovní operace)
12. dubna
(27) evropské právo I; instituce a legislativa EU
26. duben
(28) evropské právo II; soudnictví

17. května – zkouška (část A ve 12 hod., část B v 15 hodin)
21. června – zkouška náhradní termín – obě části – A a B – začínají v 10 hodin
znalost jazyka na úrovni všeobecné státní zkoušky (C1)
úhrada poplatku za kurz

Course requirements and qualification acquired
písemný test
Certification: Osvědčení o absolvování programu
(a) překlad krátkého textu z a do CJ; (b) překlad terminologických slovních spojení z a do CJ. Minimální skóre je dosažení 70% z celkového počtu bodů
získání dalších odborných znalostí v oboru
úspěšné absolvování doplňkového studia je podmínkou Ministerstva spravedlnosti pro zvážení udělení licence soudního tlumočníka
Guarantor and venue
doc. PhDr. Marta Chromá, Ph.D.
Department of Foreign Languages
Institute of Lifelong Education - JURIDIKUM
PF UK
Dates and duration
2019/2020
winter semester, September
20.09.2019
2
84 (total number of hours)
od 20.září 2019 do 24. dubna 2020
Friday
Schedule details
Fees and financing
11000 Kč / programme
část B 11.000,- Kč za 84 hodin odborné výuky a zkoušku
osvobozeno
Application
Právnická fakulta, Juridikum, nám. Curieových7, 116 40 Praha l
Institute of Lifelong Education - JURIDIKUM
Danuše Kučírková
Ivana Straková
strakova@prf.cuni.cz
221005504
30.11.2019
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html