Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 107)
 
  
Právo 2019/2020 (4659)
Basic information
Právo 2019/2020
běží přijímací řízení
Programme focus: Lifelong learning programme - University of the Third Age
Provider: Faculty of Law
Study and Students' Affairs Department [22-SO]
full-time
Czech
Kurz akceptuje sociální roli seniorů. Výuka probíhá formou přednášek, které se konají jednou týdně. Konkrétní témata přednášek budou uvedena v podrobném programu na příslušný semestr, který bude účastníkům kurzu zaslán před zahájením výuky. Přednášejí profesoři, docenti a odborní asistenti z jednotlivých kateder fakulty. Kurz organizačně zajišťuje garant JUDr. Ingrid Galovcová, Ph.D. . Kurz seznamuje se základy práva a s vybranými otázkami z jednotlivých právních oborů. Přednášky jsou orientovány především na témata z tradičních oborů práva, zejména z práva ústavního, občanského, rodinného, pracovního, obchodního, finančního, správního a trestního. Akcentovány jsou však i novější právní obory (např. právo evropské, právo životního prostředí) a aktuální otázky, při jejichž řešení se uplatňuje víceoborový přístup (např. otázky zdravotnického práva, internetové právo). Kurz rovněž poskytuje příležitost k nahlédnutí do dějin práva.
Právo
Délka studia: 1 rok, tj. 2 semestry, 1x 2 vyučovací hodiny týdně. V průběhu roku nelze přijímat nové zájemce.
Výukový den: pondělí 10.00 – 12.00 hod.
Termín: 7. 10. 2019 – 16. 12. 2019 (zimní semestr), 17. 2. 2019 – 04.5.2019 (letní semestr)
Délka studia: 1 rok, tj. 2 semestry, 1x 2 vyučovací hodiny týdně. V průběhu roku nelze přijímat nové zájemce.
Výukový den: pondělí 10.00 – 12.00 hod.
Termín: 7. 10. 2019 – 16. 12. 2019 (zimní semestr), 17. 2. 2019 – 04.5.2019 (letní semestr)
150
maturita, důchodový věk
uhrazení poplatku za kurz

Course requirements and qualification acquired
other
Certification: Osvědčení o absolvování programu
Zakončení kurzu: závěrečná písemná práce (esej)
Guarantor and venue
JUDr. Ingrid Galovcová, Ph.D.
Study and Students' Affairs Department
Study and Students' Affairs Department
Univerzita Karlova Právnická fakulta, nám. Curieových 7 116 40 Praha 1
Dates and duration
2019/2020
winter and summer semester
2
44 (total number of hours)
Monday
Schedule details
Fees and financing
1000 Kč / programme
Application
Univerzita Karlova Právnická fakulta, nám. Curieových 7 116 40 Praha 1
Mgr. Jaroslav Prouza
prouza@prf.cuni.cz
221005243
30.09.2019
8.4.2019-30.9.2019
Od 8. 4. 2019 do 30. 9. 2019 osobně v úředních hodinách, poštou, elektronicky.
Vyplněnou přihlášku je třeba doručit spolu s dokladem o studiu (kopií maturitního vysvědčení nebo vysokoškolského diplomu).
Poplatek za kurz je nutno uhradit do 10 dnů od zaslání vyrozumění o přijetí přihlášky. Platbu lze prokázat ústřižkem poštovní poukázky nebo pokladní složenkou, příjmovým dokladem potvrzeným bankou nebo kopií platebního příkazu, které lze předložit osobně nebo elektronicky. Po zaplacení poplatku bude uchazeči elektronicky zasláno oznámení o přijetí do kurzu.
Upozorňujeme, že z kapacitních důvodů je možné přijmout maximálně 140 uchazečů. Po dosažení tohoto počtu bude přijímání uchazečů ukončeno.
Further information
https://www.prf.cuni.cz/univerzita-tretiho-veku-pro-akademicky-rok-2019-20-1404060148.html#pr_vo
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html