Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 107)
 
  
Úvod do Písma 2 (1283)
Basic information
Úvod do Písma 2
běží přijímací řízení
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Catholic Theological Faculty
Department of Biblical Sciences and ancient languages [26-KBV]
full-time
Czech
Předmět se v souladu s pojetím katolické církve (deklarovaným v hlavních dokumentech jejího magisteria) zaměřuje na Bibli spíše jako na dílo, které vzniklo jedinečnou součinností božského autora s autory lidskými (pojednání o inspiraci) a které je od počátku pevně zakotveno v posvátném podání čili tradici církve. Tradice má rozhodující slovo při určení přesného rozsahu Písma (pojednání o kánonu) a pouze v jejím kontextu lze také Písmo správně interpretovat (hermeneutika a základy exegetické metodologie).
Úvod do Písma 2
1. Biblické jazyky (hebrejština, aramejština, řečtina), písmo a psací materiál (kámen, hliněné tabulky, ostraka, papyrus, pergamen, forma svitku a kodexu)
2. Dějiny hebrejského textu Starého zákona (činnost sóferím a masoretů) a příslušné rukopisy (podrobněji Kumrán)
3. Starověké překlady Starého zákona (řecké, latinské, syrské, koptské, aramejské targumy) a nejvýznamnější rukopisy
4. Typy novozákonního textu a jeho rukopisy, hlavní zásady textové kritiky
5. Bůh, hlavní autor Písma sv. (svědectví samotné Bible, církevních otců, magisteria)
6. Bohem inspirovaní svatopisci - skuteční autoři posvátných textů (specifický charakter charismatu inspirace, její kolektivní dimenze)
7. Inspirace posvátných knih (prvek sakrální a profánní, formální a materiální, inspirace vnitřní a vnější)
8. Nadpřirozený obsah a zaměření Písma sv. ke spáse
9. Vlastnosti posvátných knih (jednota, pravdivost, svatost, neměnnost)
10. Kánon Písma sv. - základní pojmy (kánon, kanonicita, knihy proto- a deuterokanonické, apokryfy, agrafa)
11. Historie kánonu Starého zákona v prostředí židovském, křesťanském
12. Rozhodnutí církve ohledně kánonu, kánon v jiných křesťanských církvích
13. Historie novozákonního kánonu a jeho kritéria
14. Hermeneutika - základní pojmy (předporozumění, hermeneutický kruh, sounáležitost, slití horizontů, demytologizace)
15. Noematika (literní, duchovní a plnější smysl)
16. Heuristika - důsledky lidského způsobu Boží řeči: hlavní exegetické metody a přístupy, podrobněji historicko-kritická metoda, zvláště textová kritika (dějiny předávání textu, materiál a forma, způsob psaní, klasifikace svědků textu, pravidla pro vyhodnocování variantního čtení)
17. Heuristika - důsledky biblické inspirace (interpretace v Duchu sv., jednota Písma, Tradice, analogie víry)
18. Proforistika (odborné a populární formy výkladu)
1. Biblické jazyky (hebrejština, aramejština, řečtina), písmo a psací materiál (kámen, hliněné tabulky, ostraka, papyrus, pergamen, forma svitku a kodexu)
2. Dějiny hebrejského textu Starého zákona (činnost sóferím a masoretů) a příslušné rukopisy (podrobněji Kumrán)
3. Starověké překlady Starého zákona (řecké, latinské, syrské, koptské, aramejské targumy) a nejvýznamnější rukopisy
4. Typy novozákonního textu a jeho rukopisy, hlavní zásady textové kritiky
5. Bůh, hlavní autor Písma sv. (svědectví samotné Bible, církevních otců, magisteria)
6. Bohem inspirovaní svatopisci - skuteční autoři posvátných textů (specifický charakter charismatu inspirace, její kolektivní dimenze)
7. Inspirace posvátných knih (prvek sakrální a profánní, formální a materiální, inspirace vnitřní a vnější)
8. Nadpřirozený obsah a zaměření Písma sv. ke spáse
9. Vlastnosti posvátných knih (jednota, pravdivost, svatost, neměnnost)
10. Kánon Písma sv. - základní pojmy (kánon, kanonicita, knihy proto- a deuterokanonické, apokryfy, agrafa)
11. Historie kánonu Starého zákona v prostředí židovském, křesťanském
12. Rozhodnutí církve ohledně kánonu, kánon v jiných křesťanských církvích
13. Historie novozákonního kánonu a jeho kritéria
14. Hermeneutika - základní pojmy (předporozumění, hermeneutický kruh, sounáležitost, slití horizontů, demytologizace)
15. Noematika (literní, duchovní a plnější smysl)
16. Heuristika - důsledky lidského způsobu Boží řeči: hlavní exegetické metody a přístupy, podrobněji historicko-kritická metoda, zvláště textová kritika (dějiny předávání textu, materiál a forma, způsob psaní, klasifikace svědků textu, pravidla pro vyhodnocování variantního čtení)
17. Heuristika - důsledky biblické inspirace (interpretace v Duchu sv., jednota Písma, Tradice, analogie víry)
18. Proforistika (odborné a populární formy výkladu)
není stanoveno

Course requirements and qualification acquired
nejsou stanoveny
Certification: Osvědčení o absolvování programu
3
Guarantor and venue
doc. ThLic. Jaroslav Brož, Th.D.
Department of Biblical Sciences and ancient languages
Department of Biblical Sciences and ancient languages
KTF UK (Thákurova 3, Praha 6), učebna P12
Dates and duration
2019/2020
summer semester
1
36 (total number of hours)
3 hod./týdně; Pondelí 10:15 - 12:30
Monday
Schedule details
Fees and financing
500 Kč / programme
Částka musí být uhrazena před zahájením kurzu převodem na účet 32034061/0100.
Variabilní symbol: evidenční číslo přihlášky. Specifický symbol: číslo kurzu. Pro rozpoznání Vaší platby je bezpodmínečně nutné je k platbě připojit.
Při neúčasti na kurzu se poplatek nevrací.
osvobozeno
Application
Thákurova 3, 16000 Praha 6; Studijní oddělení
Dean's Office KTF
Mgr. Zuzana Matisovská
u3v.czv@ktf.cuni.cz
220181649
16.02.2020
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html