Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 107)
 
  
Novozákonní řečtina 2 (2163)
Basic information
Novozákonní řečtina 2
běží přijímací řízení
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Catholic Theological Faculty
Department of Biblical Sciences and ancient languages [26-KBV]
full-time
Czech
Kurz uvádí posluchače do gramatiky, lexika a frazeologie starořeckého jazyka se zaměřením na knihy Nového zákona.

Novozákonní řečtina 2
Řecká abeceda. Morfologie jmen: I. a II. deklinace, III. deklinace, zájmena osobní, vztažná, ukazovací, tázací, neurčitá, stažená adjektiva I. a II. deklinace, stupňování adjektiv, tvoření a stupňování adverbií, zájmena ukazovací, zvratná, vespolná, číslovky. Morfologie sloves: systém prézentní, futurální a aoristní (aktivum a medium) sloves samohláskových nestažených a souhláskových ražených, systém prézentní sloves samohláskových stažených, futurální a aoristní (aktivum a medium) sloves samohláskových stažených a plynných, kmen aoristu pasíva, kmen perfekta aktiva a mediopasiva, konjunktiv, nepravidelná slovesa (1. část). Syntax: syntaktické funkce jednotlivých jmenných a slovesných forem, polovětné vazby infinitivní a participální, věty žádací, souvětí podmínková. Lexikální zásoba: aktivní znalost asi 400 slov, pasivní asi 400 slov.

Poznámka: Sylabus zahrnuje látku kurzů Novozákonní řečtina 1, 2 dohromady.
Řecká abeceda. Morfologie jmen: I. a II. deklinace, III. deklinace, zájmena osobní, vztažná, ukazovací, tázací, neurčitá, stažená adjektiva I. a II. deklinace, stupňování adjektiv, tvoření a stupňování adverbií, zájmena ukazovací, zvratná, vespolná, číslovky. Morfologie sloves: systém prézentní, futurální a aoristní (aktivum a medium) sloves samohláskových nestažených a souhláskových ražených, systém prézentní sloves samohláskových stažených, futurální a aoristní (aktivum a medium) sloves samohláskových stažených a plynných, kmen aoristu pasíva, kmen perfekta aktiva a mediopasiva, konjunktiv, nepravidelná slovesa (1. část). Syntax: syntaktické funkce jednotlivých jmenných a slovesných forem, polovětné vazby infinitivní a participální, věty žádací, souvětí podmínková. Lexikální zásoba: aktivní znalost asi 400 slov, pasivní asi 400 slov.

Poznámka: Sylabus zahrnuje látku kurzů Novozákonní řečtina 1, 2 dohromady.
Úhrada úplaty za účast.

Course requirements and qualification acquired
nejsou stanoveny
Certification: Osvědčení o absolvování programu
2
Guarantor and venue
doc. PhDr. Josef Bartoň, Th.D.
Department of Biblical Sciences and ancient languages
Department of Biblical Sciences and ancient languages
KTF UK, Thákurova 3, Praha 6; P7
Dates and duration
2019/2020
summer semester
1
24 (total number of hours)
2 hod./týdně; Po a Čt 8:30 - 9:15
Schedule details
Fees and financing
500 Kč / programme
Částka musí být uhrazena před zahájením kurzu převodem na účet 32034061/0100.
Variabilní symbol: evidenční číslo přihlášky. Specifický symbol: číslo kurzu. Pro rozpoznání Vaší platby je bezpodmínečně nutné je k platbě připojit.
Při neúčasti na kurzu se poplatek nevrací.
osvobozeno
Application
Thákurova 3, 160 00 Praha 6, studijní oddělení
Dean's Office KTF
Bc. Eva Roškotová
studijni@ktf.cuni.cz
220181383
16.02.2020
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html