Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 107)
 
  
Novozákonní řečtina 1 (2135)
Basic information
Novozákonní řečtina 1
běží přijímací řízení
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Catholic Theological Faculty
Department of Biblical Sciences and ancient languages [26-KBV]
full-time
Czech
Řecká abeceda. Morfologie jmen: I. a II. deklinace, III. deklinace, zájmena osobní, vztažná, ukazovací, tázací, neurčitá,

stažená adjektiva I. a II. deklinace, stupňování adjektiv, tvoření a stupňování adverbií, zájmena ukazovací, zvratná,

vespolná, číslovky. Morfologie sloves: systém prézentní, futurální a aoristní (aktivum a medium) sloves samohláskových

nestažených a souhláskových ražených, systém prézentní sloves samohláskových stažených, futurální a aoristní (aktivum a

medium) sloves samohláskových stažených a plynných, kmen aoristu pasíva, kmen perfekta aktiva a mediopasiva,

konjunktiv, nepravidelná slovesa (1. část). Syntax: syntaktické funkce jednotlivých jmenných a slovesných forem,

polovětné vazby infinitivní a participální, věty žádací, souvětí podmínková. Lexikální zásoba: aktivní znalost asi 400 slov,

pasivní asi 400 slov.

Poznámka: Sylabus zahrnuje látku kurzů Novozákonní řečtina 1, 2 dohromady.
Novozákonní řečtina 1
ne
ne
úhrada úplaty za účast

Course requirements and qualification acquired
písemný test
Certification: Osvědčení o absolvování programu
splnění všech studijních povinností (úkoly, testy, zkoušky) ve stanovených termínech
Guarantor and venue
doc. PhDr. Josef Bartoň, Th.D.
Department of Biblical Sciences and ancient languages
Department of Biblical Sciences and ancient languages
Katolická teologická fakulta UK v Praze, Thákurova 3, Praha 6
Dates and duration
2019/2020
winter semester
1
52 (total number of hours)
13/T
Schedule details
Fees and financing
500 Kč / programme
500 Kč
Částka musí být uhrazena 14 dní před zahájením kurzu převodem na účet 32034061/0100, variabilní symbol a specifický symbol Vám bude vygenerován aplikací při vyplnění přihlášky. Pro rozpoznání Vaší platby je bezpodmínečně nutné k platně připojit vygenerovaný variabilní i specifický symbol. Při nedodržení nebude platba rozpoznána a bude vrácena.

Při neúčasti na kurzu se poplatek nevrací.
osvobozeno
Application
Thákurova 3, 160 00 Praha 6, studijní oddělení
Dean's Office KTF
Bc. Eva Roškotová
studijni@ktf.cuni.cz
220181383
29.09.2019
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html