Odpadové hospodářství pro původce odpadů (4902)
Basic information
Odpadové hospodářství pro původce odpadů
běží přijímací řízení
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Faculty of Science
Research Support Department [31-650]
full-time
Czech
Kurz seznamuje účastníky se základními i složitějšími problémy, které musí řešit původci odpadů. Jde zejména o následující témata:
• Působnost zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, definice odpadu
• Vedlejší produkty - teorie a praxe
• Zařazování podle druhu a kategorie - katalog odpadů, vyloučení nebezpečných vlastností
• Hierarchie nakládání s odpady a její dopady na původce
• Jak na předávání odpadů, možnosti nakládání s odpadem u původce
• Upuštění od třídění
• Zapojení původců do systému obce
• Identifikační listy nebezpečného odpadu, balení nebezpečných odpadů, nakládání s nebezpečnými odpady u původce
• Odpadový hospodář
• Doprava a přeshraniční přeprava odpadů
• Systém evidence přepravy nebezpečných odpadů
• Povinnosti při shromažďování, soustřeďování, skladování
• Zpětný odběr v kostce
• Povinnosti při nakládání s kaly z čistíren odpadních vod
• Biologicky rozložitelné odpady, vedlejší produkty živočišného původu
• Stavební a demoliční odpady
• Evidence a hlášení o nakládání s odpady
• Správní řád, přestupky
• Činnost ČIŽP
Absolvent by měl být schopen řádně vykonávat činnost odpadového hospodáře, řešit obvyklé situace plynoucí ze zmíněných témat, případně by měl být schopen dohledat, jak řešit situace složitější.

Odpadové hospodářství pro původce odpadů
19. a 20. října 2019
26. a 27.5. 2020 webinář
19. a 20. října 2019
26. a 27.5. 2020 webinář
maturita

Course requirements and qualification acquired
other
Certification: Osvědčení o absolvování programu
Guarantor and venue
prof. RNDr. Tomáš Cajthaml, Ph.D.
Institute for Environmental Studies
Institute for Environmental Studies
Benátská 2, Praha 2
Dates and duration
2019/2020
winter semester
26.05.2020
Short-time
16 (total number of hours)
Schedule details
Fees and financing
5000 Kč / programme
osvobozeno
Application
https://sites.google.com/view/cvodpady/p%C5%99ihla%C5%A1ov%C3%A1n%C3%AD?authuser=0
Mgr. Vojtěch Pilnáček
Vojtech.Pilnacek@gmail.com
221951901
26.05.2020
Further information
https://www.natur.cuni.cz/fakulta/zivotni-prostredi/kurz-czv-odpadove-hospodarstvi-pro-puvodce-odpadu