Biologie člověka (2910)
Basic information
Biologie člověka
běží přijímací řízení
Programme focus: Lifelong learning programme - University of the Third Age
Provider: First Faculty of Medicine
Dean´s Office [11-00900]
full-time
Czech
Univerzita třetího věku je jedna z forem celoživotního vzdělávání. Je určena převážně posluchačům důchodového věku. Je to studium zájmové, které v rámci 1. lékařské fakulty UK v Praze seznamuje posluchače s biologickou bází medicíny a se základy teoretických a preklinických oborů lékařství.
Studium nemá profesní charakter. Po ukončení studia, které trvá 4 semestry, je absolventům vydáno „Osvědčení" o absolvování studia. Protože toto studium slouží výhradně k uspokojení zájmu posluchačů o obor, není jeho absolvování podkladem pro zaměstnání zdravotnického charakteru. Podmínkou přijetí do kurzu U3V na 1. LF UK v Praze je dosažení důchodového věku a středoškolské vzdělání ukončené maturitou. Tyto podmínky mohou být za určitých okolností prominuty.

http://www.lf1.cuni.cz/informace-o-studiu-u3v-20142015?f=dalsi-vzdelavani
Biologie clověka
ano
ano
75
Podmínkou přijetí do kurzu U3V na 1. LF UK v Praze je maturita a důchodový věk.

Course requirements and qualification acquired
písemný test
Certification: Osvědčení o absolvování programu
Guarantor and venue
prof. MUDr. Eva Topinková, CSc.
Department of Geriatrics First Faculty of Medicine and General University Hospital in Prague
Department of Geriatrics First Faculty of Medicine and General University Hospital in Prague
Ústav vědeckých informací, U Nemocnice 4, Praha 2
Dates and duration
2019/2020
winter semester, October
4
96 (total number of hours)
2 roky
Thursday
Schedule details
Fees and financing
1500 Kč / programme
1500 Kč
osvobozeno
Application
studijní oddělení, Kateřinská 32, Praha 2, 121 08
Dean´s Office
Ing. Barbora Kasalová
barbora.kasalova@lf1.cuni.cz
224964243
30.09.2019
Od 13.4.2019 do naplnění kapacity kurzu
Přihlášky vydáváme a přijímáme osobně na studijním oddělení v úředních hodinách (po a st 7.45-12.30 hodin; út a čt 12.30-15.00 hodin; červenec a srpen: st 9.00-11.00 a 13.00-15.00 hodin).
Further information
http://www.lf1.cuni.cz/u3v?f=dalsi-vzdelavani