Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 107)
 
  
Matematika ve starém Řecku (5179)
Basic information
Matematika ve starém Řecku
běží přijímací řízení
Programme focus: Lifelong learning programme - University of the Third Age
Provider: Faculty of Mathematics and Physics
Department of Mathematics Education [32-KDM]
combined
Czech
Řecká přírodní filozofie, pýthagorejská škola, objev nesouměřitelnosti úseček, geometrické pojetí čísel a veličin, konečné a nekonečné, diskrétní a spojité, potýkání se s nekonečnem (Zénónovy aporie, nekonečné množství iracionalit, exhaustivní metoda, teorie proporcí geometrických veličin atd. Klasické úlohy řecké matematiky (kvadratura kruhu, zdvojení krychle, trisekce úhlu, rektifikace kružnice, konstrukce pravidelných mnohoúhelníků), konstrukce pravítkem a kružítkem, Eukleidovy postuláty. Neřešitelnost klasických úloh, „nepovolená“ řešení. Sókratés, Platón, Aristotelés. Eukleidés a jeho Základy. Život a dílo Archiméda ze Syrákús. Výpočet konstanty π podle Archiméda. Obvod a obsah kruhu, objem a povrch koule, Archimédovo Počítání písku, jeho trisekce úhlu, arbelos, salinon, stomachion. Měření vesmíru a měření Země (Aristarchos, Eratosthenés). Kalendář. Klaudios Ptolemaios a jeho Almagest.
Matematika ve starém Řecku
KAPACITA KURZU JE OMEZENA POČTEM 35 POSLUCHAČŮ

Výuka se bude konat každou sudou středu od 14:00 v budově MFF UK, POSLUCHÁRNA K6, Sokolovská 83, Praha 8 - Karlín
KAPACITA KURZU JE OMEZENA POČTEM 35 POSLUCHAČŮ

Výuka se bude konat každou sudou středu od 14:00 v budově MFF UK, POSLUCHÁRNA K6, Sokolovská 83, Praha 8 - Karlín
35
Kurz je určen uchazečům, kteří dosáhli seniorského věku, popř. osobám starším 55 let. Vyjímku tvoří osoby v plném invalidním důchodu ti se mohou účastnit kurzu bez ohledu na věk.

Course requirements and qualification acquired
other
Certification: Osvědčení o absolvování programu
není stanoven
Nejedná se o kvalifikační kurz.
Guarantor and venue
doc. RNDr. Jindřich Bečvář, CSc.
Department of Mathematics Education
Department of Mathematics Education
MFF UK, Sokolovská 83, 186 75 Praha 8
Dates and duration
2019/2020
winter semester, October
2
26 (total number of hours)
1x za 14 dnů vždy ve středu
Wednesday
9.10.2019
Schedule details
Fees and financing
500 Kč / programme
Členové Alumni Matfyz zaplatí poplatek ve výši 200,– Kč.
osvobozeno
Application
Ke Karlovu 3, 121 16, Praha 2
Student Affairs Department
Lucie Šimůnková
lucie.simunkova@mff.cuni.cz
951 551 259
28.06.2019
Termín pro podání přihlášky je závazný
25.2.2019-28.6.2019
Termín pro podání přihlášek je do 28. 6. 2019, po tomto datu nebudou další přihlášky přijímány !
Do vybraných kurzů je možno se přihlásit osobně na studijním oddělení Ke Karlovu 3, Praha 2 (kde je možno provést i platbu v hotovosti) a nebo lze veškeré doklady zaslat vyplněné a podepsané mailem na: simunkov@dekanat.mff.cuni.cz
V akademickém roce 2019/2020 budou přihlášky přijímány pouze s příslušným dokladem o zaplacení a vyplněným a podepsaným formulářem "Písemný záznam a školící texty o PO a BP pro účastníky (CŽV)", který je k dispozici na studijním oddělením a nebo na webových stránkách : https://www.mff.cuni.cz/studium/formulare/ pod celoživotním vzděláváním.
Do kurzu U3V bude posluchač zapsán pouze v případě, že veškeré požadované doklady (přihláška + doklad o zaplacení + písemný záznam a školící texty) budou řádně vyplněny a dodány současně a v termínu pro zápis.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html