Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 107)
 
  
Matematické vzdělávání v našich zemích od středověku po MFF UK (5175)
Basic information
Matematické vzdělávání v našich zemích od středověku po MFF UK
běží přijímací řízení
Programme focus: Lifelong learning programme - University of the Third Age
Provider: Faculty of Mathematics and Physics
Department of Mathematics Education [32-KDM]
combined
Czech
Vývoj matematického vzdělávání od středověku až do současnosti. Středověké školy (klášterní, katedrální, farní, městské) a výuka matematiky na nich. Zrod a vývoj univerzity. Role sedmi svobodných umění. Postavení matematiky v hierarchii univerzitních věd. Vývoj zápisu čísel a základních početních algoritmů; základní učební pomůcky a základní matematická literatura. Role univerzitních, šlechtických a klášterních knihoven. Školy humanistické. Zrod národního školství a národních učebnic. Vzdělávání technických odborníků a technické inteligence. Nejdůležitější proměny ve struktuře a obsahu výuky na univerzitách v 18. a 19. století s důrazem na výuku matematiky. Postupné oddělování matematiky od humanitních věd a její příklon k vědám přírodním, následná emancipace a vytvoření samostatné matematicko-fyzikální fakulty. Některé význačné osobnosti naší univerzity, které se zasloužily o proměny výuky matematiky nebo se do historie zapsaly jako autoři národních učebnic nebo odborných a ve světě uznávaných prací.
Matematické vzdělávání v našich zemích od středověku po MFF UK
KAPACITA KURZU JE OMEZENA POČTEM 35 POSLUCHAČŮ

Výuka se bude konat každou lichou středu od 14:00 v budově MFF UK, POSLUCHÁRNA K6, Sokolovská 83, Praha 8 - Karlín
KAPACITA KURZU JE OMEZENA POČTEM 35 POSLUCHAČŮ

Výuka se bude konat každou lichou středu od 14:00 v budově MFF UK, POSLUCHÁRNA K6, Sokolovská 83, Praha 8 - Karlín
35
Kurz je určen uchazečům, kteří dosáhli seniorského věku, popř. osobám starším 55 let. Vyjímku tvoří osoby v plném invalidním důchodu ti se mohou účastnit kurzu bez ohledu na věk.

Course requirements and qualification acquired
other
Certification: Osvědčení o absolvování programu
není stanoven
Nejedná se o kvalifikační kurz.
Guarantor and venue
prof. RNDr. Martina Bečvářová, Ph.D.
Department of Mathematics Education
Department of Mathematics Education
Sokolovská 83, Praha 8 - Karlín
Dates and duration
2019/2020
winter semester, October
2
26 (total number of hours)
1x za 14 dnů vždy ve středu
Wednesday
16.10.2019
Schedule details
Fees and financing
500 Kč / programme
Členové Alumni Matfyz zaplatí poplatek ve výši 200,– Kč.
osvobozeno
Application
Ke Karlovu 3/2027, 121 16 Praha 2
Student Affairs Department
Lucie Šimůnková
lucie.simunkova@mff.cuni.cz
951 551 259
28.06.2019
Termín pro podání přihlášky je závazný
25.2.2019-28.6.2019
Termín pro podání přihlášek je do 28. 6. 2019, po tomto datu nebudou další přihlášky přijímány !
Do vybraných kurzů je možno se přihlásit osobně na studijním oddělení Ke Karlovu 3, Praha 2 (kde je možno provést i platbu v hotovosti) a nebo lze veškeré doklady zaslat vyplněné a podepsané mailem na: simunkov@dekanat.mff.cuni.cz
V akademickém roce 2019/2020 budou přihlášky přijímány pouze s příslušným dokladem o zaplacení a vyplněným a podepsaným formulářem "Písemný záznam a školící texty o PO a BP pro účastníky (CŽV)", který je k dispozici na studijním oddělením a nebo na webových stránkách : https://www.mff.cuni.cz/studium/formulare/ pod celoživotním vzděláváním.
Do kurzu U3V bude posluchač zapsán pouze v případě, že veškeré požadované doklady (přihláška + doklad o zaplacení + písemný záznam a školící texty) budou řádně vyplněny a dodány současně a v termínu pro zápis.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html