Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 107)
 
  
Training Teachers of German Language and Literature at Lower and Higher Secondary Schools (3484)
Basic information
Training Teachers of German Language and Literature at Lower and Higher Secondary Schools
přijímací řízení ukončeno
Programme focus: Lifelong learning programme - Profession-oriented
Provider: Faculty of Education
Katedra germanistiky [41-KG]
full-time
Czech
Studium k rozšíření odborné kvalifikace o předmět dle § 6 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů. Studium je zaměřeno na teoretické lingvistické, literárně vědné a kulturologické disciplíny, v neposlední řadě na didaktiku studovaného jazyka, z jejíhož pohledu jsou výše uvedené disciplíny studujícím zprostředkovávány.
MŠMT
11914/2017-1
Německý jazyk - rozšiřující pro 2. stupeň ZŠ a SŠ
Výuka ve vzdělávacím programu je rozložena do pěti semestrů. Výuka v každém semestru probíhá přibl. 8 týdnů. Celková hodinová dotace činí 364 hodin.
Výuka ve vzdělávacím programu je rozložena do pěti semestrů. Výuka v každém semestru probíhá přibl. 8 týdnů. Celková hodinová dotace činí 364 hodin.
10
Předpokládaná vstupní úroveň je B1-B2 podle Společného evropského referenčního rámce. Úroveň znalostí německého jazyka je zjišťována v rámci přijímací zkoušky. Přijímací zkouška se skládá ze dvou částí:
1. část písemná - test z gramatiky (morfologie a syntax) a slovní zásoby současného německého jazyka, čtení s porozuměním
2. část ústní - zjištění úrovně komunikačních kompetencí vč. interakce v rámci rozhovoru.

Požadované vstupní vzdělání: magisterské vzdělání v oblasti pedagogických věd nebo jiné vzdělání magisterského stupně, doplněné (nebo současně zahájené) o vzdělání, zaměřené na přípravu učitelů, a to v bakalářském studijním programu nebo v programu celoživotního vzdělávání na vysoké škole.

Schedule details
Statistika pro MŠMT
Teacher training with subject specialisation
Master
příspěvky účastníků
profesní vzdělávání, rozšíření kvalifikace (ve smyslu zákona č. 563/2004 Sb., § 22, odst. 2) učitel 2. stupně ZŠ podle zákona č. 563/2004 Sb., § 8, odst. 1, písm. f3.)
Course requirements and qualification acquired
obhajoba závěrečné práce
ústní zkouška
Certification: Osvědčení o absolvování programu
kredity nejsou udělovány
učitelská kvalifikace, další aprobační předmět pro SŠ
učitelská kvalifikace, další aprobační předmět pro ZŠ
rozšíření odborné kvalifikace o předmět dle § 6 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 317/2005 Sb.
Training Teachers of German Language and Literature at Lower and Higher Secondary Schools
Guarantor and venue
PhDr. Pavla Nečasová, Ph.D.
Katedra germanistiky
Katedra germanistiky
Training Teachers of German Language and Literature at Lower and Higher Secondary Schools
Dates and duration
2019/2020
winter semester
5
364 (total number of hours)
cca. 10 konzultací za semestr
Fees and financing
35000 Kč / programme
400 Kč
Celková úplata za studium dle standardní doby studia činí 35000,- Kč, 7000,- za semestr.
Upřesnění platebních údajů obdrží studenti po úspěšném přijetí ke studiu.
Poplatky za přihlášku:
400,- Kč elektronická forma přihlášky
- variabilní symbol: 232
- specifický symbol: vygenerovaný kód

450,- Kč listinná (papírová) forma přihlášky
- variabilní symbol: 232
- specifický symbol: rodné číslo bez lomítka
osvobozeno
Application
Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, SO, M. Rettigové 4, Praha 1, 116 39 nebo elektronicky
Studijní oddělení
Bc. Ivana Merellová
ivana.merellova@pedf.cuni.cz
221900232
30.08.2019
2. kolo příjmu přihlášek do 30.8.2019
1. termín přijímací zkoušky: 26. června 2019, 9:00, R122, Magdalény Rettigové 4, Praha 1
2. termín přijímací zkoušky: 6. září 2019, 9:00, R122, Magdalény Rettigové 4, Praha 1
Ústní i písemná část přijímací zkoušky probíhají v jeden den, v max. čase 2 hodiny.
Further information
www.pedf.cuni.cz
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html