Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 107)
 
  
Doplňující didaktické studium ruského jazyka pro 2. stupeň ZŠ a SŠ (2093)
Basic information
Doplňující didaktické studium ruského jazyka pro 2. stupeň ZŠ a SŠ
běží přijímací řízení
Programme focus: Lifelong learning programme - Profession-oriented
Provider: Faculty of Education
Katedra rusistiky a lingvodidaktiky [41-KRL]
combined
Czech
Cílem vzdělávací akce je poskytnout účastníkům možnost získat kvalifikaci učitele ruského jazyka pro 1. a 2. stupeň ZŠ a SŠ. Absolvent získá znalosti a dovednosti v oblasti oborové didaktiky ruského jazyka se zaměřením na daný stupeň. Studium je zacíleno na problematiku dosažení vzdělávacích cílů ve vzdělávacím oboru Další cizí jazyk – Ruský jazyk, přičemž jsou akcentovány základní principy výuky zaměřené na rozvoj komunikativní kompetence žáků v nejširším slova smyslu. Účastníci programu se seznámí i s možnostmi rozvoje komunikativní kompetence ve výuce ruského jazyka na odpovídajícím stupni školy, se základy managementu výuky ruského jazyka a s nejnovějšími trendy ve výuce ruského jazyka, vč. využití ICT ve výuce atd. Účastníci získají teoretické znalosti a praktické dovednosti, které jsou nezbytně nutné pro výkon profese učitele ruského jazyka na příslušném stupni školy.
MŠMT ČR
11914/2017-1
Doplňující didaktické studium ruského jazyka pro 2. stupeň ZŠ a SŠ
ano
ano
15
Uchazeči musí splňovat následující podmínky
1) magisterské vzdělání v oblasti pedagogických věd nebo jiné magisterské vzdělání doplněné vzděláním zaměřeným na přípravu učitelů, a to v bakalářském studijním programu nebo v programu celoživotního vzdělávání na vysoké škole;
2) znalost všeobecného ruského jazyka minimálně na úrovni C1 podle SERRJ doložená odpovídajícím certifikátem či vysvědčením o absolvování státní jazykové zkoušky všeobecné.

Vzdělávací program je určen pro:
1) absolventy magisterského studijního programu pedagogického zaměření oboru učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro 2. stupeň ZŠ a SŠ;
2) absolventy magisterského studijního programu nepedagogického zaměření a studia v oblasti pedagogických věd (dle vyhlášky č. 317/2005 Sb., § 2);
3) absolventy magisterského studijního programu nepedagogického zaměření, kteří zahájili a souběžně studují program v oblasti pedagogických věd (dle vyhlášky č. 317/2005 Sb., § 2).

Všichni uchazeči (a to včetně rodilých mluvčích) musí doložit osvědčení prokazující znalost ruského jazyka na úrovni nejméně C1 podle SERRJ.

Vzdělávací program je také vhodný pro učitele ruského jazyka, kteří chtějí získat kvalifikaci pro výuku jazyka na dalším stupni školy (například učitelé ruského jazyka pro 2. stupeň ZŠ si tak mohou rozšířit kvalifikaci o výuku ruského jazyka na SŠ).

Schedule details
Statistika pro MŠMT
Teacher training with subject specialisation
Master
příspěvky účastníků
profesní vzdělávání, rozšíření kvalifikace (ve smyslu zákona č. 563/2004 Sb., § 22, odst. 2) učitel 2. stupně ZŠ podle zákona č. 563/2004 Sb., § 8, odst. 1, písm. f3.)
Course requirements and qualification acquired
obhajoba závěrečné práce
ústní zkouška
Certification: Osvědčení o absolvování programu
učitelská kvalifikace, učitelství oboru pro SŠ
učitelská kvalifikace, učitelství oboru pro ZŠ
Absolvent si rozšíří svou kvalifikaci v oboru didaktika ruského jazyka pro ZŠ/SŠ. Společně s dokladem o znalosti ruského jazyka na úrovni alespoň C1 jej získaná kvalifikace opravňuje vyučovat ruský jazyk na příslušném stupni školy.
Bude uvedeno
Guarantor and venue
PhDr. Lenka Rozboudová, Ph.D.
Katedra rusistiky a lingvodidaktiky
Katedra rusistiky a lingvodidaktiky
Celetná 13, Praha 1
Dates and duration
2019/2020
winter and summer semester
1
70 (total number of hours)
Friday - Saturday
Fees and financing
8000 Kč / programme
400 Kč
400,- Kč elektronická forma přihlášky
- variabilní symbol: 232
- specifický symbol: vygenerovaný kód

450,- Kč listinná (papírová) forma přihlášky
- variabilní symbol: 232
- specifický symbol: rodné číslo bez lomítka

Při platbách za program/část programu uvádějte:
- variabilní symbol: 651619 (Poplatek je třeba uhradit před zahájením kurzu převodem na účet Pedagogické fakulty 85236011/0100. Účastníkům budou pokyny k úhradě poplatku za kurz zaslány po přihlášení emailovou adresu uvedenou v přihlášce).
osvobozeno
Application
Univerzita Karlova,Pedagogická fakulta, SO, M. Rettigové 4,116 39, Praha 1 nebo elektronicky
Katedra rusistiky a lingvodidaktiky
PhDr. Jakub Konečný, Ph.D.
jakub.konecny@pedf.cuni.cz
732489864
31.12.2019
Přijímací zkoušky nejsou konány. Vzdělávacího programu se mohou účastnit všichni zájemci, kteří splňují požadavky na účastníky a uhradí poplatek.
Further information
http://krl.pedf.cuni.cz/?page_id=2623
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html