Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 98)
 
   Login via CAS
Základy veřejné správy Kurz akreditovaný Ministerstvem vnitra České republiky jako vzdělávací program pro vstupní vzdělávání a pro zvláštní odbornou způsobilost – obecnou část (3185)
Basic information
Základy veřejné správy Kurz akreditovaný Ministerstvem vnitra České republiky jako vzdělávací program pro vstupní vzdělávání a pro zvláštní odbornou způsobilost – obecnou část
běží přijímací řízení
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Faculty of Law
Institute of Lifelong Education - JURIDIKUM [22-J]
full-time
Czech
Garant kurzu:
Doc. JUDr. Helena Prášková, CSc.
Další vyučující v kurzu: doc. JUDr. Martin Kopecký, CSc., JUDr. Ing. Josef Staša, CSc. JUDr. Petr Svoboda, Ph.D., JUDr. Jakub Handrlica, Ph.D.. JUDr.
David Kryska, Ph.D., JUDr. Ivana Millerová, Dr.

Cíl studia:
Kurz je určen pro úředníky územních samosprávných celků a vedoucí úředníky. Kromě toho je určen i pro úředníky ve státní službě a další pracovníky, kteří potřebují získat nebo upevnit znalosti a dovednosti potřebné při výkonu veřejné správy, případně pro zájemce z řad odborné veřejnosti.

Organizace studia:
Kurz bude probíhat ve 4 jednodenních soustředěních po 8 hodinách (celkový rozsah 32 hod.).

Termín: Kurz bude probíhat v letním semestru 2018, termín bude upřesněn.

Základy veřejné správy
Obsahová náplň:
• Ústavní základy veřejné správy (Pojem, druhy a postavení veřejné správy. Systém pramenů práva. Normotvorba veřejné správy. Principy demokratického ústavního systému. Základní lidská práva a svobody. Postavení jednotlivce ve vztazích veřejné správy. Ústavní základy činnosti veřejné správy. Základy evropského správního práva)
• Organizace veřejné správy (Ústavní základy organizace veřejné správy. Subjekty a vykonavatelé veřejné správy. Správní orgány a správní úřady. Přehled české veřejné správy. Základní organizační principy veřejné správy. Působnost a pravomoc)
• Územní samospráva. (Pojem a znaky územní samosprávy. Územní a osobní základ obcí a krajů. Právní subjektivita obcí a krajů. Druhy obcí. Samostatná a přenesená působnost obcí a krajů. Právní předpisy obcí a krajů. Orgány obcí a krajů, jejich postavení, působnost a pravomoc. Volby do zastupitelstev obcí a krajů. Místní a krajské referendum. Právní postavení úředníků. Základní instituty zákona o úřednících územních samosprávných celků. Hospodaření obcí a krajů a jeho kontrola. Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Kontrola a dozor nad činností obcí a krajů)
• Správní řízení (Pojem správního řízení, prameny právní úpravy, ústavní základy správního řízení, správní řízení obecné a zvláštní. Správní řád a jeho systematika. Rozsah působnosti správního řádu, pozitivní a negativní vymezení působnosti. Vztah ke zvláštním předpisům. Základní zásady činnosti správních orgánů. Subjekty správního řízení. Postup před zahájením řízení. Zahájení a průběh správního řízení. Nečinnost správního orgánu, opatření proti nečinnosti. Rozhodnutí ve správním řízení. Systém prostředků přezkoumávání rozhodnutí podle správního řádu. Odvolací řízení. Zvláštnosti řízení o rozkladu. Přezkumné řízení. Obnova řízení)
• Soudní kontrola veřejné správy, správní soudnictví (Zásady správního soudnictví a jeho organizace. Pravomoc správních soudů. Řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu. Ochrana před nečinností správního orgánu. Řízení o ochraně před nezákonným zásahem správního orgánu. Řízení o zrušení opatření obecné povahy nebo jeho části. Opravné prostředky)

Forma výuky:
Kombinace přednášek a seminářů, diskuse s účastníky kurzu.Obsahová náplň:
• Ústavní základy veřejné správy (Pojem, druhy a postavení veřejné správy. Systém pramenů práva. Normotvorba veřejné správy. Principy demokratického ústavního systému. Základní lidská práva a svobody. Postavení jednotlivce ve vztazích veřejné správy. Ústavní základy činnosti veřejné správy. Základy evropského správního práva)
• Organizace veřejné správy (Ústavní základy organizace veřejné správy. Subjekty a vykonavatelé veřejné správy. Správní orgány a správní úřady. Přehled české veřejné správy. Základní organizační principy veřejné správy. Působnost a pravomoc)
• Územní samospráva. (Pojem a znaky územní samosprávy. Územní a osobní základ obcí a krajů. Právní subjektivita obcí a krajů. Druhy obcí. Samostatná a přenesená působnost obcí a krajů. Právní předpisy obcí a krajů. Orgány obcí a krajů, jejich postavení, působnost a pravomoc. Volby do zastupitelstev obcí a krajů. Místní a krajské referendum. Právní postavení úředníků. Základní instituty zákona o úřednících územních samosprávných celků. Hospodaření obcí a krajů a jeho kontrola. Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Kontrola a dozor nad činností obcí a krajů)
• Správní řízení (Pojem správního řízení, prameny právní úpravy, ústavní základy správního řízení, správní řízení obecné a zvláštní. Správní řád a jeho systematika. Rozsah působnosti správního řádu, pozitivní a negativní vymezení působnosti. Vztah ke zvláštním předpisům. Základní zásady činnosti správních orgánů. Subjekty správního řízení. Postup před zahájením řízení. Zahájení a průběh správního řízení. Nečinnost správního orgánu, opatření proti nečinnosti. Rozhodnutí ve správním řízení. Systém prostředků přezkoumávání rozhodnutí podle správního řádu. Odvolací řízení. Zvláštnosti řízení o rozkladu. Přezkumné řízení. Obnova řízení)
• Soudní kontrola veřejné správy, správní soudnictví (Zásady správního soudnictví a jeho organizace. Pravomoc správních soudů. Řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu. Ochrana před nečinností správního orgánu. Řízení o ochraně před nezákonným zásahem správního orgánu. Řízení o zrušení opatření obecné povahy nebo jeho části. Opravné prostředky)

Forma výuky:
Kombinace přednášek a seminářů, diskuse s účastníky kurzu.žádné

Course requirements and qualification acquired
other
Certification: Osvědčení o absolvování programu
Kurz je akreditovaný Ministerstvem vnitra ČR jako vzdělávací program pro vstupní vzdělávání a pro zvláštní odbornou způsobilost – obecnou část
Guarantor and venue
doc. JUDr. Helena Prášková, CSc.
Department of Administrative Law and Administrative Science
Department of Administrative Law and Administrative Science
Právnická fakulta UK
Dates and duration
2018/2019
summer semester
Short-time
32 (total number of hours)
4 jednodenní soustředění
Schedule details
Fees and financing
8800 Kč / programme
osvobozeno
Application
Právnická fakulta UK, nám. Curieových 7, Praha 1
Institute of Lifelong Education - JURIDIKUM
Danuše Kučírková
Kucirkov@prf.cuni.cz
221 005 503
30.06.2019
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html