Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 104)
 
   Login via CAS
Trenérská škola - licence A (199)
Basic information
Trenérská škola - licence A
přijímací řízení ukončeno
Programme focus: Lifelong learning programme - Profession-oriented
Provider: Faculty of Physical Education and Sport
Centrum CŽV a služeb [51-902530]
licence
trenér
combined
Czech
Závěr studia
- úspěšné absolvování závěrečné zkoušky (ZZk) před zkušební komisí
- obhajoba závěrečné práce

Po splnění všech předepsaných zkoušek, zápočtů a obhájení závěrečné práce získává absolvent
- osvědčení o úspěšném absolvování studia Trenérské školy na UK FTVS v Praze
- vysvědčení

Tyto dokumenty vytvářejí podklad pro vydání trenérského průkazu nejvyššího trenérského vzdělání a současně splňují základní podmínku pro vydání živnostenského listu.
MŠMT ČR
14756/2009-30/1
Trenérská škola - licence A
ano
ano
90
Podmínky pro přijetí ke studiu

- úplné středoškolské vzdělání zakončené maturitou nebo udělení výjimky děkanem, popř. proděkanem pro studium
(viz.Dodatek č. 1 k organizačnímu, studijnímu a zkušebnímu řádu Trenérské školy FTVS UK v Praze)
- druhá nejvyšší trenérská kvalifikace příslušného sportovního svazu či občanského sdružení
- doporučení příslušného sportovního svazu, eventuelně občanského sdružení
- přihlášku podávejte prostřednictvím sportovního svazu, eventuelně občanského sdružení

Podmínky pro otevření daného oboru studia

- minimální počet uchazečů o studium je 8 posluchačů pro daný sport
- v případě menšího počtu zájemců než 8 je nutno s příslušným svazem, eventuelně občanským sdružením projednat ekonomické podmínky zajišťující výuku specializace

Schedule details
Statistika pro MŠMT
Sports
SecS with leaving exam
Z prostředků účastníka
profesní vzdělávání, získání kvalifikace pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., § 10 – § 21
Course requirements and qualification acquired
ústní zkouška
závěrečná písemná práce
Certification: Osvědčení o absolvování programu
bez kreditu
trenérská licence "A"
Osvědčení o absolvování a vysvědčení vytvářejí podklad pro vydání trenérského průkazu nejvyššího trenérského vzdělání a současně splňují zákl. podmínku pro vydání živnostenského listu.
§21 odstavec e) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících
Guarantor and venue
doc. PaedDr. Tomáš Perič, Ph.D.
Centrum CŽV a služeb
Centrum CŽV a služeb
FTVS UK v Praze
Dates and duration
2018/2019
winter semester, September
21.09.2018
4
500 (total number of hours)
9 konzultací za akademický rok
Friday - Saturday
Fees and financing
11000 Kč / year

!!! Platba POUZE BANKOVNÍM PŘEVODEM, NE KARTOU!!

Na vyžádání platba fakturou.
osvobozeno
Application
UK FTVS Praha, José Martího 31, Praha 6
Centrum CŽV a služeb
Mgr. Jiří Ammer
PaedDr. Lada Novotná
lnovotna@ftvs.cuni.cz
220 17 2191
19.09.2018
Trenérská škola je otevřená pro všechny sporty
přihláška do 15. května každého roku příslušnému sport. svazu či spolku v tělovýchově a sportu v České republice
Further information
www.ftvs.cuni.cz
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html