Konverzační jazykový kurz - Francouzština pro seniory (4648)
Basic information
Konverzační jazykový kurz - Francouzština pro seniory
přijímací řízení ukončeno
Programme focus: Lifelong learning programme - University of the Third Age
Provider: Faculty of Arts
Language Centre [21-JC]
full-time
French
Popis předpokládané úrovně:
Kurz je určen zájemcům z řad seniorů, kteří již ovládají základní gramatická pravidla a potřebují se naučit vyjadřovat v běžných situacích. Rozumějí větám a často používaným výrazům vztahujícím se k oblastem, které se jich bezprostředně týkají (rodina, nákupy, bydlení, zaměstnání). Dokážou komunikovat prostřednictvím jednoduchých úloh, jež vyžadují přímou výměnu informací o běžných skutečnostech. Mají základní jazykový repertoár, který jim umožňuje, aby se vyjadřovali v rámci každodenních předvídatelných situací jednoduchou formou.

Anotace:
Kurz je zaměřen na rozvoj produktivních i receptivních jazykových dovedností seniorů, porozumění psanému nebo vyslechnutému testu, samostatný ústní projev (monolog i dialog) s cílem zopakovat si, upevnit a rozvíjet slovní zásobu a gramatiku tak, aby byl posluchač po absolvování kurzu schopen komunikovat ve francouzštině v běžných situacích. Důraz je též kladen na rozvoj interkulturní kompetence. Široce definovaná témata jsou modifikována podle konkrétních potřeb, zájmů a preferencí posluchačů.
Konverzační jazykový kurz - Francouzština pro seniory
Osnova přednášek:
- Faisons connaissance
- Les médias et notre quotidien
- Vivre ses loisirs
- Destinations
- Familles et générations
- Etudier et / ou travailler
- Etre en forme
- Mettez la table
- Douce France

Osnova přednášek:
- Faisons connaissance
- Les médias et notre quotidien
- Vivre ses loisirs
- Destinations
- Familles et générations
- Etudier et / ou travailler
- Etre en forme
- Mettez la table
- Douce France

maturita a důchodový věk

Course requirements and qualification acquired
písemný test
Certification: Osvědčení o absolvování programu
žádný
Guarantor and venue
PhDr. Alena Bočková, Ph.D.
Language Centre
Centrum dalšího vzdělávání
UK, Filozofická fakulta,CDV, Jindřišská 27, Praha 1
Dates and duration
2018/2019
summer semester
1
18 (total number of hours)
Monday
Schedule details
Fees and financing
600 Kč / semestr
osvobozeno
Application
UK, Filozofická fakulta, Centrum dalšího vzdělávání, nám. J. Palacha 2, 116 38 Praha 1
Centrum dalšího vzdělávání
Anna Novotná
anna.novotna@ff.cuni.cz
221619811
31.05.2018
2.5.2018-31.5.2018
o zařazení do programu rozhoduje den, hodina, minuta podání přihlášky a kapacita učebny
Further information
www.cdv.ff.cuni.cz