Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 98)
 
   Login via CAS
Aktivní a zdravý život ve vyšším věku (4200)
Basic information
Aktivní a zdravý život ve vyšším věku
přijímací řízení ukončeno
Programme focus: Lifelong learning programme - University of the Third Age
Provider: Faculty of Education
Katedra andragogiky a managementu vzdělávání [41-KAMV]
full-time
Czech
Kurz je koncipován tak, že na teoretický základ z oblasti rozvoje osobnosti a problematiky stárnutí jedince se zaměřením zejména na psychické aktivity v průběhu stárnutí, na emoční nerovnováhu (emoční rovnováhu, hledání smysluplnosti života), příčiny, které ji vyvolávají a stavy, které z tohoto působení vyplývají, jsou navázána praktická cvičení s aplikacemi nástrojů, technik a doporučení za účelem harmonického a klidného prožívání plnohodnotného života. Součástí kurzu bude jedna exkurze na závěr kurzu.
Účastníci kurzu budou dále aktivizováni ve smyslu podnětů pro úpravu stylu života ve vyšším věku a udržování sociálních vazeb.

Aktivní a zdravý život ve vyšším věku
1 Úvod do studia, přehled témat, literatury, metod výuky, pomůcek apod.
2 Vymezení stáří a stárnutí, vývoj osobnosti, změna života odchodem do důchodu. Integrita osobnosti, co je smyslem života ve stáří
3 Bio, psycho, sociální podněty pro úpravu života ve vyšším věku
4 Analýza denních aktivit, časové rezervy a nastavení optimálního harmonogramu dne, vybrané techniky neurolingvistického
programování k harmonizaci osobnosti
5 Harmonizační cvičení pro udržení životní energie, harmonizaci osobnosti, nácvik; další relaxační techniky
6 Projektivní techniky a jejich využití k harmonizaci osobnosti
7 Exkurze
1 Úvod do studia, přehled témat, literatury, metod výuky, pomůcek apod.
2 Vymezení stáří a stárnutí, vývoj osobnosti, změna života odchodem do důchodu. Integrita osobnosti, co je smyslem života ve stáří
3 Bio, psycho, sociální podněty pro úpravu života ve vyšším věku
4 Analýza denních aktivit, časové rezervy a nastavení optimálního harmonogramu dne, vybrané techniky neurolingvistického
programování k harmonizaci osobnosti
5 Harmonizační cvičení pro udržení životní energie, harmonizaci osobnosti, nácvik; další relaxační techniky
6 Projektivní techniky a jejich využití k harmonizaci osobnosti
7 Exkurze
30
Maturita, věk 55+
60% účast pro obdržení osvědčení o absolvování.

Course requirements and qualification acquired
other
Certification: Osvědčení o absolvování programu
docházka
Guarantor and venue
prof. PhDr. Jaroslav Veteška, MBA, Ph.D.
Katedra andragogiky a managementu vzdělávání
Katedra andragogiky a managementu vzdělávání
Dates and duration
2018/2019
winter semester
1
22 (total number of hours)
6 x 3 vyučovací hodiny 1 x za 2 týdny, exkurze 4 h
Schedule details
Fees and financing
500 Kč / semestr
Poplatek za program uhraďte převodem na účet PedF UK: KB, a.s., Praha 1, č. účtu 85236011 kód banky:0100, variabilní symbol: 671518, do zprávy pro příjemce napište jméno účastníka
osvobozeno
Application
Pedagogická fakulta UK, ÚPRPŠ
Centrum celoživotního vzdělávání
Mgr. Martina Izquierdo
martina.izquierdo@pedf.cuni.cz
221900343
10.09.2018
Výuka bude probíhat ve 2 skupinách po 15 účastnících v dopoledních a odpoledních hodinách. Výběr dopolední nebo odpolední výuky uveďte v přihlášce. Účastníci budou do skupin zařazováni do naplnění kapacity každé skupiny.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html