Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 98)
 
   Login via CAS
Speciální pedagogika pro učitele (298)
Basic information
Speciální pedagogika pro učitele
přijímací řízení ukončeno
Programme focus: Lifelong learning programme - Profession-oriented
Provider: Faculty of Education
Katedra speciální pedagogiky [41-KSP]
combined
Czech
získání dalších odborných znalostí v oboru, pedagog vykonávající přímou ped.činnost ve škole
nebo školském zařízení pro děti a žáky se spec.vzd.potřebami ve shodě se vstupní kvalifikací.
http://pages.pedf.cuni.cz/ksppg/celozivotni-vzdelavani
MŠMT
12872/2011-25
Speciální pedagogika pro učitele
ano
ano
40
absolventi Mgr. učitelství nebo VŠ oboru a učitelská způsobilost,
Mgr. obor SPPG - učitelství.

Do elektronické přihlášky vložte kromě dokladu o vzdělání i žádost o specializaci:
psychopedie, etopedie, logopedie, surdopedie, somatopedie, tyflopedie
Zvolená pedie bude otevřena za předpokladu počtu minimálně 8 zapsaných účastníků.


Schedule details
Statistika pro MŠMT
Education
Master
příspěvky účastníků
profesní vzdělávání, rozšíření kvalifikace (ve smyslu zákona č. 563/2004 Sb., § 22, odst. 2) učitel 2. stupně ZŠ podle zákona č. 563/2004 Sb., § 8, odst. 1, písm. f3.)
Course requirements and qualification acquired
obhajoba závěrečné práce
ústní zkouška
Certification: Osvědčení o absolvování programu
bez kreditů
získání dalších odborných znalostí v oboru
Pedagog vykonávající přímou ped.činnost ve škole nebo školském zařízení pro děti a žáky se spec.vzd.potřebami ve shodě se vstupní kvalifikací.
§ 2 vyhlášky č.317/2005
Guarantor and venue
PaedDr. Jaroslava Zemková, Ph.D.
Katedra speciální pedagogiky
Katedra speciální pedagogiky
Praha
Dates and duration
2018/2019
winter semester
4
365 (total number of hours)
jeden blok cca 8 pracovních dní
Fees and financing
9900 Kč / year
400 Kč
400,- Kč elektronická forma přihlášky
- variabilní symbol: 232
- specifický symbol: vygenerovaný kód

450,- Kč listinná (papírová) forma přihlášky
- variabilní symbol: 232
- specifický symbol: rodné číslo bez lomítka

Při platbách za program/část programu uvádějte:
- variabilní symbol: 651218

Informace o způsobu přihlášení a zaplacení administrativního poplatku naleznete na těchto webových stránkách: http://pages.pedf.cuni.cz/czv/programy-na-vykon-povolani/uchazeci-czv/prihlaska-a-jeji-nalezitosti/.

osvobozeno
Application
Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, SO, M. Rettigové 4, 116 39, Praha 1 nebo elektronicky
Studijní oddělení
Bc. Ivana Merellová
ivana.merellova@pedf.cuni.cz
221900232
15.10.2018
Termín přijímacích zkoušek ve formě výběrového řízení: říjen - listopad 2017

Zápis do studijního programu bude probíhat koncem roku, první bloková
výuka bude začínat 1/2018 pro akademický rok 2017/2018.
Further information
http://pages.pedf.cuni.cz/ksppg
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html