Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 98)
 
   Login via CAS
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů SŠ a 2. stupně ZŠ (4514)
Basic information
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů SŠ a 2. stupně ZŠ
přijímací řízení ukončeno
Programme focus: Lifelong learning programme - Profession-oriented
Provider: Faculty of Education
Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství [41-UPRPS]
combined
Czech
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů střední školy a druhého stupně základní školy má poskytnout vědomosti a dovednosti, které vyžaduje učitelská profese. Je určen absolventům magisterských studijních programů neučitelského zaměření, řádným ukončením tohoto studia mají získat odbornou kvalifikaci. Program zahrnuje soubor pedagogických, psychologických a dalších disciplín.
Informace také na http://uprps.pedf.cuni.cz/UPRPS-317.html

MŠMT ČR
11914/2017-1
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro 2. stupeň ZŠ a SŠ
Studijní plán a rozvrh studia bude zveřejněn na těchto webových stránkách: http://uprps.pedf.cuni.cz/UPRPS-317.html.
Studijní plán a rozvrh studia bude zveřejněn na těchto webových stránkách: http://uprps.pedf.cuni.cz/UPRPS-317.html.
40
Vysokoškolské magisterské (Ing.,Mgr.) neučitelského směru ve studijním oboru,
který odpovídá charakteru vyučovaného předmětu.
Didaktika daného předmětu se otevírá při minimálním počtu 5 uchazečů.

Schedule details
Statistika pro MŠMT
Teacher training with subject specialisation
Master
Z prostředků účastníka
profesní vzdělávání, získání kvalifikace učitel SŠ podle zákona č. 563/2004 Sb., § 9, odst. 1, písm. c2.) a d2.), nebo odst. 2, písm. d2.), nebo odst. 3, písm. a2.), b2.), a c2.), nebo odst. 5, písm. b2.), nebo odst. 7, písm. a2.) a b)
Course requirements and qualification acquired
obhajoba závěrečné práce
ústní zkouška
Certification: Osvědčení o absolvování programu
učitelská kvalifikace, učitelství oboru pro SŠ
učitelská kvalifikace, učitelství oboru pro ZŠ
Učitel 2. stupně ZŠ a SŠ, podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedag. pracovnících a o změně některých zákonů. Kvalifikaci získá k výuce předmětů, které svým charakterem odpovídají oboru vzdělání získanému v akreditovaném magisterském studijním programu.
Zákon č. 563/2004 Sb., vyhláška č. 317/2005 Sb.
Guarantor and venue
PhDr. Jana Kohnová, Ph.D.
Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství
Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství
Praha, budovy PedF UK
Dates and duration
2018/2019
winter semester, October
3
254 (total number of hours)
každé druhé úterý (9,00-16,30) zahájení konec září
Tuesday
Fees and financing
22500 Kč / programme
400 Kč
400,- Kč elektronická forma přihlášky
- variabilní symbol: 232
- specifický symbol: vygenerovaný kód

450,- Kč listinná (papírová) forma přihlášky
- variabilní symbol: 232
- specifický symbol: rodné číslo bez lomítka

Při platbách za program/část programu uvádějte:
- variabilní symbol: 650118


Informace o způsobu přihlášení a zaplacení administrativníh poplatku naleznete na těchto webových stránkách: http://pages.pedf.cuni.cz/czv/programy-na-vykon-povolani/uchazeci-czv/prihlaska-a-jeji-nalezitosti/
osvobozeno
Application
Univerzita Karlova,Pedagogická fakulta, SO, M. Rettigové 4,116 39, Praha 1 nebo elektronicky
Studijní oddělení
Bc. Ivana Merellová
ivana.merellova@pedf.cuni.cz
221900232
30.06.2018
Uchazeči o studium budou přijati na základě výběrového řízení. K přihlášce přiložte ověřenou kopii diplomu, vysvědčení o státní zkouškce, profesní kurikulum a uveďte obor, který jste na VŠ absolvoval/a. Dále uveďte předmět, který vyučujete, popř. chcete vyučovat, (odvozený ze studijního oboru VŠ, který odpovídá charakteru vyučovaného předmětu).

V rámci kurzu se vyučují oborové didaktiky. Jednotlivé oborové didaktiky otevíráme podle zájmu účastníků. Při dostatečném počtu posluchačů můžeme v jednom ročníku otevřít několik oborových didaktik současně. Studijní program je akreditován pro tyto oborové didaktiky: didaktika českého jazyka a literatury, didaktika OV a ZSV, didaktika cizích jazyků, didaktika biologie, didaktika výchovy ke zdraví, didaktika dějepisu, didaktika chemie, didaktika matematiky, didaktika IT, didaktika tělesné výchovy, didaktika výtvarné výchovy a didaktika hudební výchovy.
Further information
www.pedf.cuni.cz/uprps
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html