Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 104)
 
   Login via CAS
Pokusy v přírodovědě na 1. stupni ZŠ (3908)
Basic information
Pokusy v přírodovědě na 1. stupni ZŠ
běží přijímací řízení
Programme focus: Lifelong learning programme - Profession-oriented
Provider: Faculty of Mathematics and Physics
Department of Physics Education [32-KDF]
full-time
Czech
Vzdělávací cíl: Seznámit vyučující z 1. stupně ZŠ s možnostmi provádění jednoduchých pokusů v předmětu přírodověda. Seznámit učitele s metodikou provádění jednoduchých experimentů. Seznámit učitele s nejběžnějšími miskoncepcemi spojenými s tématy spadajícími do výuky přírodovědy na 1. stupni ZŠ.

Na základní škole se žáci mimo jiné poprvé setkávají se základy přírodních věd. Konkrétně v předmětu přírodověda jsou zařazena témata jako vlastnosti látek (voda, vzduch), je zde učivo o Zemi a vesmíru, energii, žáci se seznamují s jednoduchými elektrickými obvody apod. Nabízí se tak unikátní možnost motivovat děti k zájmu o přírodní vědy. Zmíněná témata jsou vlastně prvním seznámením žáků s fyzikou, i když o fyzice se zde přímo nehovoří. V rámci přírodovědy lze tedy vzbudit zájem žáků o přírodovědné předměty, které je čekají na druhém stupni ZŠ, ke kterým patří i fyzika. Učitelé na 1. stupni ZŠ ale nemají v předmětech jako je fyzika dostatečnou průpravu. Lektoři tohoto vzdělávacího programu mají dlouholetou zkušenost s výukou volitelného předmětu „Pokusy v přírodovědě na 1. stupni ZŠ“, který na MFF UK absolvují zájemci z řad studentů primární pedagogiky z Pedagogické fakulty UK. Velmi dobrý ohlas tohoto předmětu a zájem, který o něj mezi studenty PedF je, nás inspiroval k tomu, abychom v rámci DVPP navrhli podobně zaměřený vzdělávací program (kurz) pro učitele z praxe, vyučující na 1. stupni ZŠ. Obsahem předmětu jsou níže popsaná témata. Každé z nich má dotaci tři vyučovací hodiny a témata jsou organizována formou praktického provádění jednoduchých pokusů, výroby pomůcek a metodických pokynů, jak tato témata zařadit do výuky. Součástí kurzu je také fyzikální rozbor pokusů a účastníci se seznámí s tím, jak tato témata přiblížit žákům na 1. stupni ZŠ.
MŠMT
8727/2017-2 ze dne 2.5.2017
Pokusy v přírodě na 1. stupni ZŠ
1. Vzduch a jiné plyny - základní vlastnosti vzduchu (důkaz existence vzduchu, tlak vzduchu, teplotní roztažnost, vážení vzduchu, projevy existence atmosférického tlaku), vlastnosti jiných plynů (CO2, butan, vodní pára), plyny za různého tlaku.
2. Voda - vlastnosti vody, tlak a vztlak ve vodě, teplotní roztažnost vody, var vody, var při zvýšeném a sníženém tlaku, led a jeho vlastnosti, vlastností jiných kapalin (kapalný dusík), vodní barometr.
3. Zvuk - vlastnosti zvuku, zdroje zvuku, přenos zvuku, nitkový a hadicový „telefon“, hudební nástroje.
4. Světlo - zdroje světla, šíření světla, zobrazení dírkou, dírková komora, stín, barvy, míchání barev, zrcátka, periskop, lupa, brýle, duha.
5. Termika - teplota, teploměr, šíření tepla, tepelný „motorek“ (tepelný hádek), vliv změn teploty na látky a předměty okolo nás.
6. Elektřina a elektrické obvody - statická elektřina a její projevy, elektrické vodiče a izolanty, elektrické zdroje, jednoduchý elektrický obvod, bezpečnost při práci s elektrickými přístroji.
7. Magnety - vlastnosti magnetů, magnetické pole, kompas a jeho výroba, hračky s magnety, jednoduchý elektromagnet.
8. Země, vesmír a kosmické lety - základní představy o Sluneční soustavě, gravitační síla, kosmické lety, beztížný stav, upozornění na časté miskoncepce v této oblasti.
Seminář je rozložený do osmi tříhodinových odpoledních bloků.
1. Vzduch a jiné plyny - základní vlastnosti vzduchu (důkaz existence vzduchu, tlak vzduchu, teplotní roztažnost, vážení vzduchu, projevy existence atmosférického tlaku), vlastnosti jiných plynů (CO2, butan, vodní pára), plyny za různého tlaku.
2. Voda - vlastnosti vody, tlak a vztlak ve vodě, teplotní roztažnost vody, var vody, var při zvýšeném a sníženém tlaku, led a jeho vlastnosti, vlastností jiných kapalin (kapalný dusík), vodní barometr.
3. Zvuk - vlastnosti zvuku, zdroje zvuku, přenos zvuku, nitkový a hadicový „telefon“, hudební nástroje.
4. Světlo - zdroje světla, šíření světla, zobrazení dírkou, dírková komora, stín, barvy, míchání barev, zrcátka, periskop, lupa, brýle, duha.
5. Termika - teplota, teploměr, šíření tepla, tepelný „motorek“ (tepelný hádek), vliv změn teploty na látky a předměty okolo nás.
6. Elektřina a elektrické obvody - statická elektřina a její projevy, elektrické vodiče a izolanty, elektrické zdroje, jednoduchý elektrický obvod, bezpečnost při práci s elektrickými přístroji.
7. Magnety - vlastnosti magnetů, magnetické pole, kompas a jeho výroba, hračky s magnety, jednoduchý elektromagnet.
8. Země, vesmír a kosmické lety - základní představy o Sluneční soustavě, gravitační síla, kosmické lety, beztížný stav, upozornění na časté miskoncepce v této oblasti.
Seminář je rozložený do osmi tříhodinových odpoledních bloků.
Další vzdělávání učitelů.

Schedule details
Statistika pro MŠMT
Education
Master
Z vlastních prostředků vysoké školy/fakulty (mimo operační programy EU)
jiný účel
Course requirements and qualification acquired
other
Certification: Osvědčení o absolvování programu
nejsou žádné
získání dalších odborných znalostí v oboru
Podmínky absolvování programu: aktivní účast na 80 % výuky.
není
Guarantor and venue
doc. RNDr. Zdeněk Drozd, Ph.D.
Department of Physics Education
Department of Physics Education
V Holešovičkách 2, Praha 8
Dates and duration
2018/2019
winter semester, September
23.01.2019
2
24 (total number of hours)
23.1.2019 do 18. 4. 2019 (16:00 - 18:30 hod)
Wednesday
Monday
Fees and financing
0 Kč / programme
Účast na kurzu je zdarma.
Application
V Holešovičkách 2, Praha 8
Department of Physics Education
doc. RNDr. Zdeněk Drozd, Ph.D.
zdenek.drozd@mff.cuni.cz
951552410
31.12.2018
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html