Lifelong Learning Programme: Teaching Methodology – Mathematics (3443)
Basic information
Lifelong Learning Programme: Teaching Methodology – Mathematics
běží přijímací řízení
Programme focus: Lifelong learning programme - Profession-oriented
Provider: Faculty of Mathematics and Physics
Department of Mathematics Education [32-KDM]
combined
Czech
Kurz umožňující získat aprobaci všeobecně vzdělávacího předmětu Matematika.
MŠMT
8727/2017-2 ze dne 2.5.2017
Lifelong Learning Programme: Teaching Methodology – Mathematics
Ve vzdělávacím plánu je specifikován rozsah prezenční výuky, která bude probíhat blokově v prostorách MFF UK, a přibližná doba samostudia. Pokud to studujícím čas dovolí, mohou navštěvovat přednášky a cvičení společně se studenty prezenčního studia učitelských bakalářských a magisterských oborů.
Ve vzdělávacím plánu je specifikován rozsah prezenční výuky, která bude probíhat blokově v prostorách MFF UK, a přibližná doba samostudia. Pokud to studujícím čas dovolí, mohou navštěvovat přednášky a cvičení společně se studenty prezenčního studia učitelských bakalářských a magisterských oborů.
1.Vysokoškolské vzdělání.
2. Zaslání vyplněné a podepsané přihlášky na studijní oddělení.
3.Vypracování vstupního testu (všeobecná část a odborná část daného předmětu). Pro přijetí do kurzu je zapotřebí získat celkem za obě části minimálně 40 bodů. O splnění počtu bodů bude žadatel e-mailem informován.
4. Poté žadatel zašle na studijní oddělení podepsaný originál formuláře o bezpečnosti , který nalezne na adrese: http://www.mff.cuni.cz/studium/formulare/ pod Celoživotním vzděláváním spolu s dokladem o zaplacení částky 5.000,- Kč na účet 21210277/0100, variabilní symbol je 23, specifický symbol je rodné číslo bez lomítka.
Jakmile studijní oddělení obdrží všechny náležitosti pro přijetí, odešle žadateli Rozhodnutí o přijetí do kurzu.

Schedule details
Statistika pro MŠMT
Teacher training with subject specialisation
Master
příspěvky účastníků
profesní vzdělávání, rozšíření kvalifikace (ve smyslu zákona č. 563/2004 Sb., § 22, odst. 2) učitel 2. stupně ZŠ podle zákona č. 563/2004 Sb., § 8, odst. 1, písm. f3.)
Course requirements and qualification acquired
závěrečná zkouška
Certification: Osvědčení o absolvování programu
není stanoven
učitelská kvalifikace, další aprobační předmět pro SŠ
Osvědčení o absolvování programu
§25 a §27 zákona č. 563/2004 Sb.
Lifelong Learning Programme: Teaching Methodology – Mathematics
Guarantor and venue
doc. RNDr. Jindřich Bečvář, CSc.
Department of Mathematics Education
Department of Mathematics Education
Lifelong Learning Programme: Teaching Methodology – Mathematics
Dates and duration
2018/2019
winter semester, October
01.10.2018
6
288 (total number of hours)
3 roky
Fees and financing
5000 Kč / year
osvobozeno
Application
Ke Karlovu 3/2027, 121 16 Praha 2
Student Affairs Department
Daniela Pysková
daniela.pyskova@mff.cuni.cz
951 551 250
30.08.2018
pouze originál s podpisem