Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 98)
 
   Login via CAS
Úvod do Písma 2 (1283)
Basic information
Úvod do Písma 2
běží přijímací řízení
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Catholic Theological Faculty
Department of Biblical Sciences and ancient languages [26-KBV]
full-time
Czech
Předmět se v souladu s pojetím katolické církve (deklarovaným v hlavních dokumentech jejího magisteria) zaměřuje na Bibli spíše jako na dílo, které vzniklo jedinečnou součinností božského autora s autory lidskými (pojednání o inspiraci) a které je od počátku pevně zakotveno v posvátném podání čili tradici církve. Tradice má rozhodující slovo při určení přesného rozsahu Písma (pojednání o kánonu) a pouze v jejím kontextu lze také Písmo správně interpretovat (hermeneutika a základy exegetické metodologie).
Úvod do Písma 2
ne
ne
není stanoveno

Course requirements and qualification acquired
písemný test
Certification: Osvědčení o absolvování programu
jiná
Guarantor and venue
doc. ThLic. Jaroslav Brož, Th.D.
Department of Biblical Sciences and ancient languages
Department of Biblical Sciences and ancient languages
sídlo fakulty (Thákurova 3, Praha 6), učebna P6
Dates and duration
2018/2019
summer semester
1
42 (total number of hours)
3 hod./týdně
Tuesday
Schedule details
Fees and financing
500 Kč / programme
Částka musí být uhrazena před zahájením kurzu převodem na účet 32034061/0100, variabilní symbol prvních šest číslic rodného čísla, specifický symbol (= číslo kurzu). Při neúčasti na kurzu se poplatek nevrací.
osvobozeno
Application
Thákurova 3, 16000 Praha 6; Studijní oddělení
Dean's Office KTF
Bc. Eva Roškotová
roskotova@ktf.cuni.cz
220181383
12.02.2018
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html