Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 98)
 
   Login via CAS
Úvod do latinského jazyka 1 (2447)
Basic information
Úvod do latinského jazyka 1
běží přijímací řízení
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Catholic Theological Faculty
Department of Biblical Sciences and ancient languages [26-KBV]
combined
Czech
Cílem ročního kurzu latinského jazyka je dosáhnout u studentů takových znalostí a orientace v jazyce, aby byli schopni přeložit s pomocí slovníku neznámý latinský text střední obtížnosti. Pro studenty teologie to znamená takovou znalost, která jim umožní studium pramenů v povinných předmětech.

Sekundární cíl:

Gramatická struktura jazyka. Jazyk jakožto prostředek dorozumívání. Vzájemný vztah struktury jazyka a myšlení. Etymologické souvislosti mezi latinou, češtinou a jinými evropskými jazyky. Pro studenty teologie : Latina jako mateřský jazyk církve.
Úvod do latinského jazyka 1
ne
ne
není stanoveno

Course requirements and qualification acquired
písemný test
Certification: Osvědčení o absolvování programu
jiná
Guarantor and venue
PhDr. Josef Šimandl, Ph.D.
Department of Biblical Sciences and ancient languages
Department of Biblical Sciences and ancient languages
Katolická teologická fakulta UK v Praze, Thákurova 3, Praha 6
Dates and duration
2018/2019
winter semester
2
64 (total number of hours)
obvykle jednou za 2 týdny; podle harmonogramu
Saturday - Saturday
Schedule details
Fees and financing
500 Kč / programme
Částka musí být uhrazena před zahájením kurzu převodem na účet 32034061/0100, variabilní symbol prvních šest číslic rodného čísla, specifický symbol (= číslo kurzu). Při neúčasti na kurzu se poplatek nevrací.
osvobozeno
Application
Thákurova 3, 160 00 Praha 6, studijní oddělení
Dean's Office KTF
Bc. Eva Roškotová
studijni@ktf.cuni.cz
220181383
30.09.2018
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html