Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 98)
 
   Login via CAS
x (3484)
Basic information
x
přijímací řízení ukončeno
Programme focus: Lifelong learning programme - Profession-oriented
Provider: Faculty of Education
Katedra germanistiky [41-KG]
full-time
Czech
Studium k rozšíření odborné kvalifikace o předmět dle § 6 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů. Studium je zaměřeno na teoretické lingvistické, literárně vědné a kulturologické disciplíny, v neposlední řadě na didaktiku studovaného jazyka, z jejíhož pohledu jsou výše uvedené disciplíny studujícím zprostředkovávány.
MŠMT
11914/2017-1
Německý jazyk - rozšiřující pro 2. stupeň ZŠ a SŠ
Výuka ve vzdělávacím programu je rozložena do pěti semestrů. Výuka v každém semestru probíhá přibl. 8 týdnů. Celková hodinová dotace činí 364 hodin.
Výuka ve vzdělávacím programu je rozložena do pěti semestrů. Výuka v každém semestru probíhá přibl. 8 týdnů. Celková hodinová dotace činí 364 hodin.
10
Předpokládaná vstupní úroveň je B1-B2 podle Společného evropského referenčního rámce. Úroveň znalostí německého jazyka je zjišťována v rámci přijímací zkoušky. Přijímací zkouška se skládá ze dvou částí:
1. část písemná - test z gramatiky (morfologie a syntax) a slovní zásoby současného německého jazyka, čtení s porozuměním
2. část ústní - zjištění úrovně komunikačních kompetencí vč. interakce v rámci rozhovoru.

Požadované vstupní vzdělání: magisterské vzdělání v oblasti pedagogických věd nebo jiné vzdělání magisterského stupně, doplněné (nebo současně zahájené) o vzdělání, zaměřené na přípravu učitelů, a to v bakalářském studijním programu nebo v programu celoživotního vzdělávání na vysoké škole.

Schedule details
Statistika pro MŠMT
Teacher training with subject specialisation
Course requirements and qualification acquired
obhajoba závěrečné práce
ústní zkouška
Certification: Osvědčení o absolvování programu
kredity nejsou udělovány
učitelská kvalifikace, další aprobační předmět pro SŠ
učitelská kvalifikace, další aprobační předmět pro ZŠ
rozšíření odborné kvalifikace o předmět dle § 6 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 317/2005 Sb.
x
Guarantor and venue
PhDr. Pavla Nečasová, Ph.D.
Katedra germanistiky
Katedra germanistiky
x
Dates and duration
2018/2019
winter semester
5
364 (total number of hours)
cca. 10 konzultací za semestr
Friday
Fees and financing
35000 Kč / programme
400 Kč
Celková úplata za studium dle standardní doby studia činí 35000,- Kč, 7000,- za semestr.
Upřesnění platebních údajů obdrží studenti po úspěšném přijetí ke studiu.
Poplatky za přihlášku:
400,- Kč elektronická forma přihlášky
- variabilní symbol: 232
- specifický symbol: vygenerovaný kód

450,- Kč listinná (papírová) forma přihlášky
- variabilní symbol: 232
- specifický symbol: rodné číslo bez lomítka
osvobozeno
Application
Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, SO, M. Rettigové 4, Praha 1, 116 39 nebo elektronicky
Studijní oddělení
Bc. Ivana Merellová
ivana.merellova@pedf.cuni.cz
221900232
31.08.2018
2. kolo příjmu přihlášek do 31.8.2018
1. termín přijímací zkoušky: 28.červen 2018, 9:00, R122, Magdalény Rettigové 4, Praha 1
2. termín přijímací zkoušky: 7.září 2018, 9:00, R122, Magdalény Rettigové 4, Praha 1
Ústní i písemná část přijímací zkoušky probíhají v jeden den, v max. čase 2 hodiny.
Further information
www.pedf.cuni.cz
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html