Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 107)
 
  
Školní pedagogicko-psychologické služby - var. A) ŠKOLNÍ PSYCHOLOG, var. B) ŠKOLNÍ SPECIÁLNÍ PEDAGOG (3085)
Basic information
Školní pedagogicko-psychologické služby - var. A) ŠKOLNÍ PSYCHOLOG, var. B) ŠKOLNÍ SPECIÁLNÍ PEDAGOG
přijímací řízení ukončeno
Programme focus: Lifelong learning programme - Profession-oriented
Provider: Faculty of Education
Katedra psychologie [41-KPSY]
celoživotní vzdělávání
psychologie
combined
Czech
Obě varianty mají společně základní část programu, kterou chápeme jako obecnou, v časové dotaci 150 hodin. V této části je pozornost nasměrována na témata, která nebývají součástí pregraduální formy studia a která by měla zmapovat vývoj a stav současného školství a aktuální témata ve vztahu k učiteli, třídě, žáku, rodině, témata ve vztahu ke specifickým otázkám poradenských služeb (poradenství, poradenský systém, diagnostika, intervence, etika, aj.). Tato společná část dává jak ve variantě A), tak ve variantě B) dobrý základ pro navazující odborné zaměření již vzhledem ke specifikům té které profese.
Speciální část - dle jednotlivých profesí – je dotována 100 hodinami, včetně stáží na specializovaných pracovištích, s velkým důrazem na podporu inkluzivního vzdělávání.
V závěru studia je zpracovávána závěrečná práce.
MŠMT
00216208
Školní ped.-psych. služby: A) školní psycholog, B) školní speciální pedagog
- Čtyřsemestrální kurz - 2 roky studia
- výuka v pátek a v sobotu
- zahájení- říjen 2017

- Čtyřsemestrální kurz - 2 roky studia
- výuka v pátek a v sobotu
- zahájení- říjen 2017

20
Ukončené magisterské studium oboru psychologie nebo speciální pedagogiky (nutno přiložit k přihlášce)

Schedule details
Statistika pro MŠMT
Interdisciplinární programy a kvalifikace zahrnující vzdělávání a výchovu
Master
Z prostředků účastníka
jiný účel
Course requirements and qualification acquired
obhajoba závěrečné práce
Certification: Osvědčení o absolvování programu
závěrečné osvědčení
získání dalších odborných znalostí v oboru
§ 10, vyhlášky č .317/2005 Sb.
Guarantor and venue
doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D.
Katedra psychologie
Katedra psychologie
Praha, PedF UK
Dates and duration
2017/2018
winter semester, October
26.01.2018
4
250 (total number of hours)
Friday - Saturday
Fees and financing
9000 Kč / year
Application
Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, SO, M. Rettigové 4, Praha 1, 116 39 nebo elektronicky
Studijní oddělení
Bc. Ivana Merellová
ivana.merellova@pedf.cuni.cz
221 900 232
30.07.2017
Výběrové řízení bude probíhat v 2. polovině srpna. - Přihlášení uchazeči budou informováni písemně
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html