Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 107)
 
  
Odpovědnost za přestupky a jiné správní delikty (2599)
Basic information
Odpovědnost za přestupky a jiné správní delikty
přijímací řízení ukončeno
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Faculty of Law
Institute of Lifelong Education - JURIDIKUM [22-J]
full-time
Czech
Kurz je určen pro úředníky územních samosprávných celků a vedoucí úředníky. Dále je určen pro i pro úřadníky ve státní službě a další pracovníky, kteří potřebují získat nebo upevnit znalosti a dovednosti na úseku uplatňování odpovědnosti za správní delikty, pro advokáty, případně pro další zájemce z řad odborné veřejnosti.

Obsahová náplň:
1. Odpovědnost za správní delikt (charakteristika, pojen a pojmové znaky správního deliktu, základní principy správního trestání, členění správních deliktů).
2. Prameny právní úpravy přestupků a jiných správních deliktů, působnost zákonů upravujících správní delikty (časová, osobní, místní).
3. Základy odpovědnosti za přestupek a za jiné správní delikty (konstrukce skutkových podstat a jejich výklad, znaky skutkové podstaty správních deliktů, trvající správní delikty a pokračování ve správním deliktu, souběh správních deliktů, okolnosti vylučující protiprávnost, zánik odpovědnosti za přestupek.
4. Sankce a ochranná opatření ukládaná za přestupek a za jiný správní delikt (druhy správních trestů, vyměřování správních trestů, výkon správních trestů).

Obsahová náplň:
1. Odpovědnost za správní delikt (charakteristika, pojen a pojmové znaky správního deliktu, základní principy správního trestání, členění správních deliktů).
2. Prameny právní úpravy přestupků a jiných správních deliktů, působnost zákonů upravujících správní delikty (časová, osobní, místní).
3. Základy odpovědnosti za přestupek a za jiné správní delikty (konstrukce skutkových podstat a jejich výklad, znaky skutkové podstaty správních deliktů, trvající správní delikty a pokračování ve správním deliktu, souběh správních deliktů, okolnosti vylučující protiprávnost, zánik odpovědnosti za přestupek.
4. Sankce a ochranná opatření ukládaná za přestupek a za jiný správní delikt (druhy správních trestů, vyměřování správních trestů, výkon správních trestů).

žádné

Course requirements and qualification acquired
other
Certification: Osvědčení o absolvování programu
Kurz akreditovaný Ministerstvem vnitra ČR jako vzdělávací program pro průběžné vzdělávání a pro průběžné vzdělávání vedoucích úředníků
Guarantor and venue
doc. JUDr. Helena Prášková, CSc.
Department of Administrative Law and Administrative Science
Department of Administrative Law and Administrative Science
Dates and duration
2015/2016
winter semester
Short-time
8 (total number of hours)
5.10.2015
Schedule details
Fees and financing
2200 Kč / programme
osvobozeno
Application
Právnická fakulta UK, nám. Curieových 7, Praha 1
Institute of Lifelong Education - JURIDIKUM
Danuše Kučírková
Kucirkov@prf.cuni.cz
22100503
30.09.2015
Závazná přihláška ke stažení je na následujícím odkazu: http://www.prf.cuni.cz/dcz/download/1404050362
Přihlášku je potřeba vyplnit a vytisknout (popřípadě vytisknout a vyplnit), podepsat, a podepsanou odeslat elektronicky na
cernam@prf.cuni.cz nebo doručit osobně či poštou na Právnickou fakultu.
Further information
http://www.prf.cuni.cz/public-courses/juridikum-porada-5-10-2015-kurz-odpovednost-za-prestupky-a-jine-spravni-delikty-1404051161.html
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html