Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 107)
 
  
Kurzy ke zkoušce English for Mathematicians, UNIcert III (2394)
Basic information
Kurzy ke zkoušce English for Mathematicians, UNIcert III
přijímací řízení ukončeno
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Faculty of Mathematics and Physics
Student Affairs Department [32-STUD]
English
Kurz je zaměřen na oblast odborné matematické angličtiny. Zaměřuje se na odborný styl ve všech jazykových rovinách - morfologické, syntaktické, lexikální, funkční, pragmatické a diskursní (tedy nikoli pouze na povrchní osvojení odborné terminologie). Studenti se seznamují s teorií funkčních stylů, s jazykovými prostředky typickými pro odborné matematické texty. Učí se správně formulovat definice, věty, důkazy, číst a zapisovat matematickou notaci, osvojují si široké penzum odborné slovní zásoby, kterou posléze aplikují při řešení matematických úloh. Součástí kurzu je i rozvoj prezentačních dovedností a obecně jazyka akademického světa
ne
ne

Certification: Osvědčení o absolvování programu
Guarantor and venue
Mgr. Martin Mikuláš, Ph.D.
Department of Language Education
Department of Language Education
V Holešovičkách 2, 180 00 Praha 8
Dates and duration
2014/2015
summer semester
3
78 (total number of hours)
Schedule details
Fees and financing
5000 Kč / programme
Poplatky: 1.500,- Kč vč. DPH za zkoušku
osvobozeno
Application
Ke Karlovu 3, 121 16 Praha 2
Student Affairs Department
Lucie Šimůnková, e-mail: simunkov@dekanat.mff.cuni.cz
221911259
01.10.2014
Bez přijímací zkoušky
Further information
http://www.mff.cuni.cz/unicert/
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html