Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 348)
Assignment details
   Login via CAS
Spin-mřížková a spin-spinová relaxace NMR jader 1H v deuterovaném etanolu a butanolu dotovaném TEMPO radikálem
Thesis title in Czech: Spin-mřížková a spin-spinová relaxace NMR jader 1H v deuterovaném etanolu
a butanolu dotovaném TEMPO radikálem
Thesis title in English: Spin-lattice and spin-spin NMR relaxation of 1H nuclei in deuterated etanol
and butanol doped by TEMPO radical
Key words: NMR, relaxace, deuterovaný etanol a butanol, radikál TEMPO
English key words: NMR, relaxation, deuterated etanol and butanol, TEMPO radical
Academic year of topic announcement: 2010/2011
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Low Temperature Physics (32-KFNT)
Supervisor: prof. RNDr. Jiří Englich, DrSc.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 10.11.2010
Date of assignment: 10.11.2010
Date and time of defence: 23.06.2011 00:00
Date of electronic submission:27.05.2011
Date of submission of printed version:27.05.2011
Date of proceeded defence: 23.06.2011
Reviewers: prof. RNDr. Helena Štěpánková, CSc.
 
 
 
Guidelines
1. Studium literatury ([1], [2]) týkající se principů metody jaderné magnetické rezonance (NMR).
2. Naučit se samostatně obsluhovat spektrometr NMR. Zvládnout metodiku měření relaxačních dobb spin-mřížkové (T1) a spin-spinové (T2) relaxace.
3. Změřit relaxační doby T1 a T2 v systému vzorků deuterovaného etanolu (D5) a butanolu (D9) dotovaného radikálem TEMPO.
4. Zpracovat a interpretovat naměřená data s cílem posoudit vliv intermolekulárních interakcí.
5. Zpracovat bakalářskou práci
References
1] J.Englich, J.Pilař, B.Sedlák: Experimentální metody biofyziky II., skriptum MFF UK, SPN Praha 1983
[2] C.P.Slichter: Principles of Magnetic Resonance, Springer-Verlag Berlin Heidelberg New York 1978
[3] N.Blombergen, E.M.Purcell, R.V.Pound: Relaxation Effects in NMR Absorbtion, Phys. Rev. 73, p.679, (1948)
[4] B. van den Brandt, E.J.Bunatova, P.Hautle, J.A.Konter, Nuclear Instr. and Methods in Physical research A, 526 (2004) 53/55
[5] H.Stepankova, J.Englich at all, acta physica slovaca 56 (2006) 141
Preliminary scope of work
Studium relaxačních procesů NMR v deuterovaných systémech a srovnání výsledků s výsledky získanými na vzorcích s obvyklým chemickým složením (viz např. [4]) umožní posoudit vliv intramolekulárích interakcí.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html