Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 278)
Assignment details
   Login via CAS
Precipitační procesy v lehkých konstrukčních Al slitinách
Thesis title in Czech: Precipitační procesy v lehkých konstrukčních Al slitinách
Thesis title in English: Precipitation processes in light constructional Al-based alloys
Key words: elektrická rezistometrie, diferenční skenovací kalorimetrie, fázové přechody, měření tvrdosti
English key words: electrical resistometry, DSC, phase transformation, microhardness
Academic year of topic announcement: 2017/2018
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Laboratory of General Physics Education (32-KVOF)
Supervisor: doc. RNDr. Martin Vlach, Ph.D.
Author:
Advisors: RNDr. Tomáš Kekule, Ph.D.
Mgr. Veronika Kodetová
Guidelines
1. Studium doporučené literatury a sepsání rešerše.
2. Příprava vzorků pro rezistometrická měření, měření tvrdosti a diferenční skenovací kalorimetrie.
3. Experimentální studium připravených vzorků.
4. Porovnání získaných výsledků a jejich interpretace.
5. Sepsání bakalářské práce.
References
1) P. Kratochvíl, P. Lukáč, B. Sprušil: Úvod do fyziky kovů I. SNTL-ALFA, Praha 1984.
2) P. Haasen: Physical Metallurgy. Cambridge Univ. Press, Cambridge 1978.
3) M. Vlach et al.: Phase transformations in isochronally annealed mould-cast and cold-rolled Al-Sc-Zr-based alloy, J. Alloy Compd. 492 (2010) 1-2, s. 143-148
5) M. Vlach et al.: Effect of cold-rolling on precipitation processes in Al-Mn-Sc-Zr alloy: Mat. Sci. Eng A. 548 (2012), s. 27-32.
6) Vybrané diplomové, doktorské a kandidátské práce z knihovny KFM a KVOF.
7) Časopisecké publikace z mezinárodních databází a knihovny UK.
Preliminary scope of work
Současný materiálový výzkum pokračuje ve zlepšování vlastností lehkých hliníkových slitin, které mají široké využití, zejména v automobilovém a dopravním průmyslu. Slitiny na bázi Al-Sc-Zr jsou v současné době ve fázi vývoje jako velmi slibný materiál pro tyto aplikace. Vlastnosti těchto materiálů v širokém intervalu teplot podstatným způsobem ovlivňuje nejen kombinace a koncentrace legujících prvků, ale také velikost zrna a přítomnost precipitátů různých velikostí. Předmětem práce je detailní analýza teplotního vývoje fázových transformací v Al slitinách s různým obsahem Sc a Zr. Jako hlavní experimentální metoda bude použita elektrická rezistometrie a měření tvrdosti a diferenční skenovací kalorimetrie, doplňkově pak elektronová mikroskopie. Vhodné i pro studenty učitelství fyziky.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html