Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 285)
Assignment details
   Login via CAS
Studium modifikace povrchu křemíku iontovým svazkem pomocí STM
Thesis title in Czech: Studium modifikace povrchu křemíku iontovým svazkem pomocí STM
Thesis title in English: Ion beam modification of silicon surface - STM study
Academic year of topic announcement: 2011/2012
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language:
Department: Department of Surface and Plasma Science (32-KFPP)
Supervisor: doc. RNDr. Ivan Ošťádal, CSc.
Author:
Guidelines
1. Seznámení s technikou bombardování povrchu ionty argonu a konstrukcí iontového děla.
2. Zvládnutí experimentálních technik STM pro studium povrchových struktur v podmínkách ultravakua.
3. Příprava povrchu Si(111)7×7 resp. Si(100)2×1 a jeho analýza pomocí STM.
4. Studium a charakterizace modifikovaných povrchů pomocí STM ? vliv energie, proudu a sklonu svazku iontů.
5. Studium vlivu žíhání na morfologii modifikovaného vzorku.
References
[1] Metody analýzy povrchů: iontové, sondové a speciální metody. Editoři: L. Frank, J. Král, Academia, Praha 2002.
[2] Bai Ch., Scanning Tunneling Microscopy and its Application, Springer Series in Surf.Sci. 32, Springer Verlag, Berlin, Heidelberg, N.Y., 1992.
[3] Články v odborných časopisech doporučené vedoucím práce.
Preliminary scope of work
Rekonstruované povrchy křemíku s různou symetrií jsou využívány jako předloha pro samoorganizovaný růst uspořádaných 0-D, 1-D a 2-D nanostruktur. Morfologii povrchu monokrystalického křemíku lze v podmínkách UHV měnit pomocí iontového bombardu a následného žíhání. Téma práce vychází z experimentálního spojení iontového děla, rastrovacího tunelového mikroskopu (STM) a zdrojů pro depozici kovů v jedné komoře. Dané uspořádání spolu s přenosem vzorků pomocí manipulátorů dovoluje přípravu povrchů, měření, depozici a měření in-situ. Práce je zaměřena na studium vlivu parametrů iontového svazku a podmínek odprašování na morfologii povrchu křemíku a její stabilizaci procesem žíhání.

Práce je součástí programu zaměřeného na studium růstu uspořádaných struktur kovů na površích křemíku pomocí STM experimentů. Téma může být dále rozvinuto v rámci magisterského studia. Podrobnější informace osobně.

http://physics.mff.cuni.cz/kfpp/php/bak-abs.php?id=138
Preliminary scope of work in English
http://physics.mff.cuni.cz/kfpp/php/bak-abs.php?id=138
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html