Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 285)
Assignment details
   Login via CAS
Studium jemnozrnných materiálů připravovaných metodou intenzivní plastické deformace
Thesis title in Czech: Studium jemnozrnných materiálů připravovaných metodou intenzivní plastické deformace
Thesis title in English: Study of ultrafine-grained materials prepared with different methods of severe plastic deformation
Key words: intenzivní plastická deformace, jemnozrnný materiál, textura
English key words: severe plastic deformation, ultrafine-grained material, texture
Academic year of topic announcement: 2010/2011
Type of assignment: dissertation
Thesis language: čeština
Department: Department of Physics of Materials (32-KFM)
Supervisor: doc. RNDr. Kristián Mathis, Ph.D., DrSc.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 21.04.2010
Date of assignment: 13.10.2010
Date and time of defence: 24.09.2015 09:00
Date of electronic submission:11.08.2015
Date of submission of printed version:11.08.2015
Date of proceeded defence: 24.09.2015
Reviewers: prof. Ing. Branislav Hadzima, Ph.D.
  doc. Ing. Ladislav Kalvoda, CSc.
 
 
Advisors: prof. RNDr. Miloš Janeček, CSc.
doc. Dr. rer. nat. Robert Král, Ph.D.
Guidelines
Studujte vliv metody přípravy na strukturu perspektivních jemnozrnných materiálů. Určete závislost tvárnosti a mechanických parametrů na velikosti a orientaci zrn. Prostudujte texturu a dislokační strukturu, vznikající během intenzivní plastické deformace. Při práci využijte rastrovací a transmisní elektronovou mikroskopii, difrakci zpětně odrazených elektronů (EBSD) a rentgenovou difrakci pro zkoumání mikrostruktury. Prostudujte tepelnou stabilitu mikrostruktury.
References
[1] V. M. Segal: "Equal channel angular extrusion: from macromechanics to structure formation"
Materials Science and Engineering A, 271 (1999), pp. 322-333
[2] H. S. Kim: "Finite element analysis of high pressure torsion processing, Journal of Materials Processing Technology, 113 (2001),pp. 617-621
[3] Y. Th. Zhu and T. C. Lowe: "Observations and issues on mechanisms of grain refinement during ECAP process"
Materials Science and Engineering A, 291 (2000), pp. 46-53
[4]Cheng Xu, Zenji Horita, Terence G. Langdon: "The evolution of homogeneity in processing by high-pressure torsion"
Acta Materialia, 55 (2007), pp. 203-212
[5] K. Máthis and E.F. Rauch: "Microstructural characterization of a fine-grained ultra low carbon steel"
Materials Science and Engineering: A, Volume 462, Issues 1-2, 25 July 2007, Pages 248-252
[6] K. Máthis, J. Gubicza, N.H. Nam: "Microstructure and mechanical behavior of AZ91 Mg alloy processed by equal channel angular pressing"
Journal of Alloys and Compounds, 394 (2005), pp 194-199.
Preliminary scope of work
Techniky intenzivní plastické deformace (severe plsatic deformation - SPD), jako extruze materiálu přes pravoúhlý kanál, tzv. ECAP (Equal Channel Angular Pressing) a krut spojený s vysokým tlakem, tzv. HPT (high pressure torsion) patří mezi pokrokové technologie na vylepšení mechanických vlastností materiálu. Během tohoto procesu dochází ke značnému zmenšení velikosti zrn, což zvyšuje jak pevnost, tak tvárnost materiálu. V rámci disertační práce se bude zájemce podílet na zkoumání vlivu SPD a následného tepelného zpracování na mikrostrukturu a mechanické vlastnosti materiálu.
Preliminary scope of work in English
Techniques of severe plastic deformation (SPD), as equal channel angular pressing (ECAP) and high pressure torsion (HPT) belong to advanced technologies for improving mechanical properties of materials. During such a process a significant decrease of grain size could be observed that increase both strength and formability. The aim of thesis is in investigation of influence of SPD and the consecutive thermal treatment on mechanical properties and microstructure of materials.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html