Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 290)
Assignment details
   Login via CAS
Studium fázových transformací vybraných intermetalických sloučenin
Thesis title in Czech: Studium fázových transformací vybraných
intermetalických sloučenin
Thesis title in English: Study of phase transitions of selected intermetallic compounds
Key words: fázové transformace, fázové diagramy, termodynamické vlastnosti
English key words: phase transitions, phase diagrams, thermodynamic properties
Academic year of topic announcement: 2010/2011
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language:
Department: Department of Condensed Matter Physics (32-KFKL)
Supervisor: doc. RNDr. Pavel Svoboda, CSc.
Author:
Guidelines
Práce je experimentálního charakteru, zaměřená na technologii přípravy vzorků, strukturní analýzu připravených vzorků a na kalorimetrii pro konstrukci fázových diagramů. Práce bude vypracována v těsné součinnosti s vedoucím práce a s konzultantem.
References
Ch. Kittel, Úvod do fyziky pevných látek, Academia, Praha 1985
Časopisecká literatura dle doporučení vedoucího práce
Preliminary scope of work
Studium podmínek krystalizace a obecně studium podmínek vziku krystalické pevné fáze intermetalické sloučeniny představuje experimentálně náročný proces, jehož výsledkem je příslušný termodynamický fázový diagram v závislosti na některé termodynamické proměnné.
Cílem práce je studium fázových transformací vybraných vícesložkových intermetalických sloučenin v závislosti na změně teploty a koncentrace některé ze složek. Práce předpokládá detailní využití kalorimetrických metod.
U uchazeče se předpoklá jistá experimentální zručnost.

Zájemci se mohou dozvědět podrobnosti:
osobně:
Doc. RNDr. Pavel Svoboda, CSc.
Preliminary scope of work in English
Study of crystallization conditions and generally, study of conditions of formation of crystalline solid represents challenging experimental process which leads to corresponding phase diagram with respect to some thermodynamic variable.
The goal of this work is the study of phase transitions of selected multicomponent intermetallic compounds in dependence on the change of temperature and on component concentration. Part of this work represents an intensive utilization of calorimetric methods. Some experimental skill is expected.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html