Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 285)
Assignment details
   Login via CAS
Analýza měrného tepla intermetalických sloučenin v nízkoteplotním oboru
Thesis title in Czech: Analýza měrného tepla intermetalických
sloučenin v nízkoteplotním oboru
Thesis title in English: Low-temperature specific-heat analysis of intermetallic compounds
Key words: intermetalické sloučeniny, měrné teplo, entropie
English key words: intermetallic compounds, specific heat, entropy
Academic year of topic announcement: 2010/2011
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language:
Department: Department of Condensed Matter Physics (32-KFKL)
Supervisor: doc. RNDr. Pavel Svoboda, CSc.
Author:
Guidelines
budou upřesněny
References
základní učebnice termodynamiky PL
časopisecká literatura
Preliminary scope of work
Teplotní závislost měrného tepla v nízkoteplotním oboru (2 - 300 K) zahrnuje veškeré změny entropie systému v tomto teplotním oboru (změna vnitřní energie, postupné obsazování energetických hladin, fázové transformace apod.). Analýza měrného tepla krystalické pevné látky obvykle představuje separaci celkového měrného tepla na tři hlavní příspěvky: měrné teplo elektronového systému, měrné teplo kmitů krystalové mříže a tzv. "magnetické" měrné teplo, které odráží změny entropie související s magnetickým stavem látky, včetně magnetického uspořádání.
Cílem práce je analýza měrného tepla několika vybraných intermetalických sloučenin kovů vzácných zemin s d- a p-kovy v rámci současných modelových představ. Náplní práce je:
a) metodika a technika měření měrného tepla na moderní aparatuře
b) seznámení se s příslušnými modely chování měrného tepla
c) detailní numerická analýza naměřených dat v rámci současných modelů.
U uchazeče se předpokládají znalosti na úrovni absolvování přednášky Fyzika IV.
Preliminary scope of work in English
The temperature dependence of the low-temperature specific heat (2 ? 300 K) involves all changes of the entropy of the system in this temperature range (e.g. changes of the internal energy, occupation of the energy levels, phase transitions etc.). The analysis of the specific heat of the crystalline solids usually represents splitting of the total specific heat into three main contributions: Specific heat of the electron system, specific heat of the crystalline lattice and so-called magnetic specific heat which reflects the changes of entropy due to magnetic state of the solid, including the possible magnetic ordering.
The aim of this work is analysis of the specific heat of several intermetallic compounds of rare-earths with d- and p-metals within the framework of recent models. This includes:
a) methods and techniques of the specific-heat measurement using modern equipment
b) models of the specific heat of the particular system
c) detailed numerical analysis of the measured data using appropriate models
Expected level of knowledge corresponds to the syllabus of the lecture Physics IV.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html