Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 285)
Assignment details
   Login via CAS
Spektroskopie jaderné magnetické rezonance v molekulárních magnetech
Thesis title in Czech: Spektroskopie jaderné magnetické rezonance v molekulárních magnetech
Thesis title in English: NMR spectroscopy in molecular magnets
Key words: jaderná magnetická rezonance, hyperjemné interakce, magnetika
English key words: nuclear magnetic resonance, hyperfine interaction, magnetics
Academic year of topic announcement: 2010/2011
Type of assignment: dissertation
Thesis language:
Department: Department of Low Temperature Physics (32-KFNT)
Supervisor: prof. RNDr. Helena Štěpánková, CSc.
Author:
Advisors: Mgr. Karel Kouřil, Ph.D.
RNDr. Vojtěch Chlan, Ph.D.
Guidelines
Specifikuje se ve studijním plánu doktoranda.
References
Slichter C.P., Principles of Magnetic Resonance, rev. vyd. Springer Verlag, Berlin 1990
Petrov M.P., Turov E.A., Nuclear magnetic resonance in ferro-and antiferromagnets, Jerusalem :Israel Program for Scientific Translations, 1972, Translated by E. Harnik, ISBN: 0706511050
Selected papers from scientific periodics
Preliminary scope of work
Jaderná magnetická rezonance (NMR) je spektroskopickou metodou vysoce citlivou především na konfiguraci blízkého okolí rezonujících jader. Její aplikace v oboru fyziky a chemie kondenzovaných látek umožňuje sledovat strukturu a vnitřní dynamiku sledovaných látek na mikroskopické úrovni.
Náplní práce bude měření spekter NMR a relaxačních dob včetně teplotních závislostí v systémech obsahujících molekulární magnety, tj. v systémech, kde magnetické vlastnosti jsou vytvářeny z velké části vlastnostmi danými jednotlivými molekulami. Tyto molekuly obvykle obsahují několik atomů přechodového kovu s vazbami na ligandy, které zprostředkují výměnné interakce uvnitř molekuly. Cílem je získat informace o mikrostruktuře, dynamice, výměnných interakcích, fázových přechodech a o vlivu substitucí na hyperjemné interakce.
Preliminary scope of work in English
Nuclear magnetic resonance (NMR) is highly sensitive spectroscopic method in respect to the configuration in a neighbourhood of resonating nuclei. Its application in condensed matter physics and chemistry enables to study structure and dynamics of the materials on the microscopic level.
Within the frame of the work the NMR spectra and relaxation rates will be measured (also in dependence on temperature) and interpreted in the systems with molecular magnets, where magnetic properties are formed mainly by properties of individual molecules. These molecules usually contain several transition atoms bounded to ligands which mediate the exchange interactions within the miolecule. The aim is to get information on local structure, dynamics, exchange interactions, phase transitions and on impact of substitutions on hyperfine fields.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html