Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 285)
Assignment details
   Login via CAS
Dynamika magnetických příměsí pod vlivem silných optických pulsů
Thesis title in Czech: Dynamika magnetických příměsí pod vlivem silných optických pulsů
Thesis title in English: Dynamics of magnetic impurities under influence of strong optical pulses
Academic year of topic announcement: 2009/2010
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Condensed Matter Physics (32-KFKL)
Supervisor: RNDr. Tomáš Novotný, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 10.11.2009
Date of assignment: 10.11.2009
Advisors: prof. Bedřich Velický, CSc.
Guidelines
Práce bude probíhat v následujících etapách:
1. Studium úvodní literatury k tématu jak z hlediska fyzikálních principů a jevů [1-5], tak z hlediska použitých metod nerovnovážných Greenových funkcí [6-8] i metod numerických [9,10]. Uvedené citace jsou ilustrativní a budou dále upřesňovány v průběhu práce.
2. Formulace problému přechodového chování magnetické příměsi vyvolaného optickým pulsem daleko od rovnováhy, volba vhodného modelu systému a jeho popis metodou nerovnovážných Greenových funkcí.
3. Volba vhodných aproximací a numerických metod pro řešení problému metodou NGF a jejich implementace.
4. Analýza výsledků, porovnání se zjednodušenými výpočty ve vhodných limitách, případně s experimentálními výsledky.
5. Prezentace výsledků ve formě diplomové práce a případně i odborného článku.
References
[1] J.-Y. Bigot, M. Vomir, and E. Beaurepaire, Nature Physics 2009, doi:10.1038/nphys1285
[2] H. Haug and S.W. Koch, Quantum Theory of the Optical and Electronic Properties of Semiconductors, 3rd ed. World Scientific 1994
[3] T. Jungwirth, J. Sinova, J. Mašek, J. Kučera, and A. H. MacDonald, Rev. Mod. Phys. 78 (2009) 809.
[4] J. Wang, Ł. Cywiński, C. Sun, J. Kono, H. Munekata, and L. J. Sham, Phys. Rev. B 77 (2008) 235308.
[5] E. Rozkotová , P. Němec, N. Tesařová, P. Malý , V. Novák, K. Olejnik, M. Cukr, and T. Jungwirth, Appl. Phys. Let. 93 (2008) 232505.
[6] H. Haug and A.P.Jauho, Quantum Kinetics in Transport and Optics of Semiconductors, Springer, Berlin, 1997, 2nd ed. 2007.
[7] M. Bonitz, Quantum Kinetic Theory, Teubner, Stuttgart, 1998.
[8] V. Špička, B. Velický, A. Kalvová, Physica E 29 (2005) 154.
[9] A. Kalvová, B. Velický, Phys. Rev. B 65 (2002) 155329.
[10] Introduction to Computational Methods in Many-Body Physics, M. Bonitz and D. Semkat (Eds.), Rinton Press, Princeton, 2006.
Preliminary scope of work
Studium dynamiky magnetických příměsí je z teoretického hlediska významným problémem současné teorie mnoha částic a nerovnovážné statistické fyziky. V současné době probíhá i velmi intenzivní experimentální výzkum ultrarychlé dynamiky spinů v různých materiálech a strukturách. Odpovídající teoretický popis je velmi žádoucí. Pro tento popis je nutné zformulovat příslušný model pro magnetické příměsi a jejich vazbu na okolí v závislostí na jeho dimenzi a na parametrech vybraných materiálů. Metodou řešení pro přechodové změny lokálního magnetického stavu příměsi vyvolané optickým pulsem budou nerovnovážné Greenovy funkce (NGF). Pro řešení bude nutno zvolit vhodnou aproximaci pro vlastní energii. Vzhledem ke složité dvoučasové struktuře rovnic pro NGF je nezbytné dovršit práci numerickým řešením daných rovnic.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html