Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 285)
Assignment details
   Login via CAS
Studium anizotropie tvorby mechanických dvojčat v hořčíkové slitině AZ31
Thesis title in Czech: Studium anizotropie tvorby mechanických dvojčat v hořčíkové slitině AZ31
Thesis title in English: Study of twinning anisotropy of AZ31 magnesium alloy
Key words: dviojčatění, hořčíková slitina AZ31, akustická emise, deformace hexagonálních kovů
English key words: mechanical twinning, magnesium-based alloy AZ31, acoustic emission, deformation of hexagonal metals
Academic year of topic announcement: 2010/2011
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Physics of Materials (32-KFM)
Supervisor: doc. RNDr. Kristián Mathis, Ph.D., DrSc.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 09.10.2009
Date of assignment: 09.10.2010
Date and time of defence: 20.09.2011 00:00
Date of electronic submission:04.08.2011
Date of submission of printed version:05.08.2011
Date of proceeded defence: 20.09.2011
Reviewers: doc. RNDr. Martin Vlach, Ph.D.
 
 
 
Advisors: prof. RNDr. Zuzanka Trojanová, DrSc.
Guidelines
Slitiny hořčíku nalézají v poslední době řadu uplatnění v technické praxi, např. v elektronickém a automobilovém průmyslu. Předností je velká specifická pevnost, která je vyšší než např. u materiálů na basi hliníku. Širšímu uplatnění hořčíkových materiálů brání jejich malá plasticita. Ta je podmíněna hexagonální strukturou většiny hořčíkových slitin. Mechanické dvojčatění je významným deformačním módem hořčíkových slitin. Pozorovaná velká asymetrie mezi deformací v tahu a tlaku je spojena s mechanickým dvojčatěním v rovinách {10-12} ve směru <10-11> při deformaci v tlaku, ale ne při deformaci v tahu v případě, že se jedná o materiál mající texturu. Hlavním cílem práce je nalézt orientační závislost intenzity dvojčatní při plastické deformaci hořčíkové slitiny AZ31 při různých teplotách v intervalu od pokojové teploty do 350°C

Postup práce:

1. Zdokumentujte mikrostrukturu zkoumaného materiálu.
2. Deformujte vzorky se třemi orientacemi vůči ose namáhání při pokojové teplotě a vyšších teplotách v oboru teplot 100-350°C a deformačních rychlostech 10-3 až 10-4 s-1.
3. Měřte akustickou emisi in situ na vzorcích různé orientace.
4. Interpretujte naměřené výsledky z hlediska mikrostrukturních modelů plastické deformace.
References
http://material.karlov.mff.cuni.cz/people/janecek/studenti/Fyzika_materialu1/P2.PDF
L. Capolungo, I.J. Beyerlein, C.N. Thomé, Skripta Mater. 60, 2009, 32
A. Jain, S.R. Agnew, Mater. Sci. Engn. A462, 2007, 29.
X.Y. Wu et al., Int. J. Plast. 23, 2007, 44.
P. Dobroň, Doktorská disertační práce, Praha MFF UK, 2007.
K. Máthis, F. Chmelík, M. Janeček, B. Hadzima, Z. Trojanová, P. Lukáč. Acta Mater. 54, 2006, 5361.
S.B. Yi, S. Zaefferer, H.-G. Brokmeier,Mater. Sci. Eng.: A 424, 2006, 275.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html