Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 354)
Assignment details
   Login via CAS
Ternární rekombinace iontů s elektrony v nízkoteplotním plazmatu
Thesis title in Czech: Ternární rekombinace iontů s elektrony v nízkoteplotním plazmatu
Thesis title in English: Ternary recombination of ions and electrons in low-temperature plasma
Academic year of topic announcement: 2009/2010
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language:
Department: Department of Surface and Plasma Science (32-KFPP)
Supervisor: doc. RNDr. Radek Plašil, Ph.D.
Author:
Advisors: prof. RNDr. Juraj Glosík, DrSc.
Guidelines
1) Studium literatury a seznámení se s experimentální metodou FALP používanou pro studium reakcí v plazmatu.
2) Návrh úpravy měřícího systému pro studium teplotních závislostí nízkých rychlostních konstant rekombinace.
3) Studium rekombinace atomárních a jednoduchých molekulárních iontů.
References
[1] Hutchinson I.H., Principles of Plasma Diagnostics, Cambridge University Press, 2002, ISBN 0-521-80389-6.
[2] Bittencourt J.A., Fundamentals of Plasma Physics, Springer, New York, 2004, ISBN 0-387-20975-1.
[3] State-Selected and State-to-State ion-Molecule Reaction Dynamics, Part 1 and 2, Volume LXXXII in Advances in Chemical Physics, Wiley, New York, 1992, ISBN 0-471-53258-4 and 0-471-53263-0.
[4] Další časopisecká literatura podle dohody s vedoucím práce.
Preliminary scope of work
Důležitým procesem probíhajícím v laboratorním i technologickém plazmatu je rekombinace iontů s elektrony. V případě chladného a hustého plazmatu začíná hrát důležitou roli ternární rekombinace, kdy další elektron stabilizuje rekombinující dvojici ion-elektron. Tento jev nebyl doposud podrobně studován. Popsání a pochopení ternární rekombinace je důležité například pro projekt získávání atomu antivodíku, kde je využíváno radiativní a ternární rekombinace antiprotonů s pozitrony.

V naší laboratoři používáme pro studium rekombinace iontů s elektrony metodu založenou na sledování změn koncentrace a složení plazmatu při jeho dohasínání v proudícím heliu - metoda Flowing Afterglow (FALP). Základem experimentálního systému je vysokovakuová aparatura vybavená hmotovým spektrometrem a pohyblivou elektrostatickou Langmuirovou sondou pro určování koncentrace elektronů. Plazma je generováno mikrovlnným výbojem. Teplota plazmatu mimo oblast mikrovlnného výboje může byt měněna v rozsahu 77-300 K.

Cílem diplomové práce bude studium rekombinace iontů s elektrony a měření rychlostních konstant v závislosti na teplotě. Práce může být podle přání studenta více zaměřena na vlastní experiment, nebo na návrh a přípravu nových experimentů. Předpokládá se, že na tuto diplomovou práci budou navazovat další experimenty na nové aparatuře elektronové pasti při teplotách okolo 10 K.

http://physics.mff.cuni.cz/kfpp/php/dipl-abs.php?id=633
Preliminary scope of work in English
http://physics.mff.cuni.cz/kfpp/php/dipl-abs.php?id=633
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html