Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 285)
Assignment details
   Login via CAS
Simulace energetických a úhlových charakteristik detektoru iontů slunečního větru
Thesis title in Czech: Simulace energetických a úhlových charakteristik detektoru
iontů slunečního větru
Thesis title in English: Simulation of energetic and angular characteristics for detector
of solar wind ions
Academic year of topic announcement: 2010/2011
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language:
Department: Department of Surface and Plasma Science (32-KFPP)
Supervisor: doc. RNDr. Jiří Pavlů, Ph.D.
Author:
Guidelines
1) Seznámení se s programem SIMION.
2) Ideový návrh postupu výpočtu.
3) Zadání geometrie detektoru a výpočet elektrického pole.
4) Výpočet úhlových charakteristik pro různé energie iontů a různá napětí na elektrodách detektoru.
5) Zhodnocení výsledků.
References
F. F. Chen: Úvod do fyziky plazmatu, Academia, Praha, 1984.
M. Vyšinka, Studium záchytu iontů a iontová emise z prachových zrn, Diplomová práce, MFF UK, Praha, 2008.
Manuály programu SIMION.
Další literatura po dohodě s vedoucím práce.
Preliminary scope of work
Pro určení teploty, rychlosti a koncentrace iontů slunečního větru jsou používány různé kombinace Faradayových válců. Jejich charakteristiky jsou obvykle určovány výpočtem založeným na řadě zjednodušení (mřížky jsou uvažovány jako ekvipotenciální plochy s homogenním polem mezi nimi, jsou zanedbány okrajové efekty spojené s konečnými rozměry detektoru). Snahy o snížení ceny družicových experimentů vedou ke zmenšování rozměrů detektorů, a tím však ke zdůraznění vlivu okrajových efektů.

Úkolem práce bude pomocí programu SIMION namodelovat co nejpřesněji průběh elektrického pole uvnitř detektoru a určit trajektorie částic v tomto poli v závislosti na velikosti a směru rychlosti. Výsledky budou použity při výpočtu parametrů slunečního větru z dat naměřených přístrojem BMSW a k případné modifikaci konstrukce detektorů pro další experimenty.

http://physics.mff.cuni.cz/kfpp/php/bak-abs.php?id=93
Preliminary scope of work in English
http://physics.mff.cuni.cz/kfpp/php/bak-abs.php?id=93
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html