Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 285)
Assignment details
   Login via CAS
Optická spektroskopie fotosyntetických komplexů
Thesis title in Czech: Optická spektroskopie fotosyntetických komplexů
Thesis title in English: Optical spectroscopy of photosynthetic complexes
Academic year of topic announcement: 2018/2019
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language:
Department: Department of Chemical Physics and Optics (32-KCHFO)
Supervisor: doc. RNDr. Jakub Pšenčík, Ph.D.
Author:
Guidelines
1. Pochopení základů problematiky a používaných metod
2. Seznámení s experimentálními aparaturami
3. Studium vybraných světlosběrných komplexů pomocí optické spektroskopie
References
1. Nepraš M, Titz M: Základy teorie elektronových spekter (1983) SNTL - Nakladatelství technické literatury, Praha.
2. Blankenship RE: Molecular Mechanisms of Photosynthesis (2002) Blackwell Science, Oxford
Preliminary scope of work
Fotosyntéza je jeden z nejdůležitějších procesů probíhajících na Zemi. Je hlavním zdrojem energie pro většinu organismů, včetně člověka. Proces přeměny světelné energie na energii chemickou začíná v takzvaných světlosběrných anténách. Tam jsou absorbovány fotony slunečního záření chlorofyly a karotenoidy a energie fotonů je tak dočasně uložena ve formě excitační energie těchto pigmentů. Tato práce je zaměřena na experimentální studium vlastností vybraných fotosyntetických komplexů, např. rychlosti a účinnosti přenosu excitační energie. Jedním z procesů zkoumaných na našem pracovišti je zhášení tripletních stavů chlorofylů karotenoidy ve fotosyntetických světlosběrných komplexech. Jedná se o velice důležitý proces, který brání přenosu excitační energie z tripletních stavů chlorofylů na nejnižší singletní excitovaný stav kyslíku. Singletní kyslík je velice reaktivní a jeho přítomnost by vedla k poškození komplexu. Skutečnost, že karotenoidy plní v tomto ohledu důležitou ochrannou roli, je všeobecně známá; konkrétní dráhy přenosu tripletní energie mezi jednotlivými pigmenty a dynamika samotného zhášení jsou ale zatím prozkoumány poměrně málo. Využívány budou především metody optické spektroskopie, a to jak stacionární (absorpční, emisní), tak i s časovým rozlišením.
Preliminary scope of work in English
Optical spectroscopy of photosynthetic complexes
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html