Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 354)
Assignment details
   Login via CAS
Zachycení chladných iontů - iontová past
Thesis title in Czech: Zachycení chladných iontů - iontová past
Thesis title in English: Confinement of cold ions - ion trap
Academic year of topic announcement: 2008/2009
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language:
Department: Department of Surface and Plasma Science (32-KFPP)
Supervisor: doc. RNDr. Radek Plašil, Ph.D.
Author:
Advisors: prof. RNDr. Juraj Glosík, DrSc.
Guidelines
1) Seznámení s experimentálními technikami záchytu chladných iontů.
2) Zprovoznění iontové pasti.
3) Návrh detekčního systému iontů a jeho konstrukce.
4) Vytvoření systému pro měření a zpracování experimentálních dat.
5) Měření doby záchytu iontů v pasti a účinnosti chlazení.
References
[1] Larsson M., A.E. Orel, Dissociative Recombination of Molecular Ions, Cambridge 307 University Press, Cambridge, 2008.
[2] Smith I.W.M., Low temperatures and cold molecules, World Scientific Publishing, 2008, ISBN 978-1-84816-209-9, 295 3453.
[3] Ghosh P.K., Ion Traps, Clarendon Press, Oxford 1995, ISBN 978-0198539957.
[4] Další časopisecká literatura podle dohody s vedoucím práce.
Preliminary scope of work
http://physics.mff.cuni.cz/kfpp/php/dipl-abs.php?id=605

Pro studium interakcí iontů při nízkých energiích je využívána technologie iontových pastí. Umožní studovat reakce iontů a molekul při velmi nízkých teplotách. Je možné také pomocí laserové spektroskopie sledovat chování jednotlivých energetických stavů molekulárních iontů. Jedná se o velmi flexibilní metodu s širokým polem využití. Iontová past je nejčastěji realizována pomocí záchytu zkoumaných iontů v soustavě RF elektrod.

V naší laboratoři bude instalován systém iontové pasti. Celá past bude chlazena na teplotu 10 K. Pro zajištění co nejvyšší efektivity experimentu bude navrhnut a zkonstruován detekční systému iontů. Pro měření a zpracování experimentálních dat bude vytvořeno nové programové vybavení.

V pasti pak bude zkoumán záchyt iontů a účinnost chlazení. V případě zájmu studenta může na tuto práci navazovat doktorské studium se zaměřením na výzkum reakcí iontů a molekul při nízkých energiích.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html