Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 285)
Assignment details
   Login via CAS
Studium dynamického chování a interakcí během teplotně indukované fázové separace v polymerních roztocích
Thesis title in Czech: Studium dynamického chování a interakcí během teplotně indukované fázové separace v polymerních roztocích
Thesis title in English: -
Academic year of topic announcement: 2013/2014
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language:
Department: Department of Macromolecular Physics (32-KMF)
Supervisor: doc. RNDr. Lenka Hanyková, Dr.
Author:
Guidelines
-
References
-
Preliminary scope of work
Některé polymery rozpustné ve vodě vykazují tzv. dolní kritickou rozpouštěcí teplotu
(LCST); zatímco při nízkých teplotách jsou polymerní řetězce roztoku ve fázi flexibilního klubka
s převládajícími interakcemi polymer-rozpouštědlo, zvýšení teploty vede k fázové separaci a řetězce
tvoří kompaktní globule s dominantními hydrofóbními interakcemi polymer-polymer. Jev fázové
separace v polymerních roztocích má analogii v tzv. kolapsu hydrogelů, během kterého polymerní
sítě přecházejí z nabotnalého stavu do stavu zkolabovaného. Hydrogely připravené na bázi
polymerů vykazujících LCST skokově mění svůj objem při malé změně teploty a tato schopnost
vedla k rozvoji inteligentních hydrogelů pro řízené uvolňování léků, robotiku a jiné aplikace.
Spektroskopie nukleární magnetické rezonance (NMR) umožňuje detailně sledovat interakce
polymer-polymer a polymer-rozpouštědlo, pohyblivost polymerních segmentů a molekul
rozpouštědla.
Cílem práce bude prostudovat strukturní a dynamické změny v polymerních roztocích
pomocí spektroskopie NMR. Důraz bude kladen na relaxační metody a měření difúzních
koeficientů umožňující charakterizovat dynamické chování molekul v roztoku.

Práce má experimentální charakter.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html