Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 285)
Assignment details
   Login via CAS
Fotochromický jev v nanoporézním filmu TiO2 s nanokrystaly Ag
Thesis title in Czech: Fotochromický jev v nanoporézním filmu TiO2 s nanokrystaly Ag
Thesis title in English: Photochromic effect in nanoporous titanium dioxide film with Ag nanocrystals
Academic year of topic announcement: 2007/2008
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Chemical Physics and Optics (32-KCHFO)
Supervisor: prof. RNDr. Petr Malý, DrSc.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 10.10.2007
Date of assignment: 10.10.2007
Date and time of defence: 12.05.2009 00:00
Date of proceeded defence: 12.05.2009
Reviewers: RNDr. Kateřina Dohnalová, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Cílem práce je zvládnout přípravu kompozitního materiálu sestávajícího z nanoporézního filmu TiO2 a částic Ag, studovat jeho základní optické vlastnosti a fotochromický jev (změny extinkce vyvolané osvětlením). Pro pochopení mikroskopických procesů navrhnout a realizovat vhodný experiment časově rozlišené laserové spektroskopie.
References
J. Preclíková: Vliv povrchu polovodičových nanokrystalů na jejich vlastnosti:studium metodami laserové spektroskopie, Diplomová práce UK MFF, Praha 2006.
C. Sonnichsen: Plasmons in metal nanostructures, Dissertation, Ludwig-Maximilians-Universitat, Munchen 2001
Časopisecká literatura.
Preliminary scope of work
Kovové nanočástice mají jedinečné lineární a nelineární optické vlastnosti díky interakci světla s částicovými plasmony. Extinkční spektrum kovových nanočástic je laditelné jejich tvarem, velikostí a indexem lomu okolního prostředí. Za určitých podmínek může docházet k silné interakci mezi kovovými nanočásticemi a okolním prostředím, což vede k novým vlastnostem kompozitního materiálu. Například Ag nanočástice různých velikostí a tvarů v matrici TiO2 vykazují unikátní fotochromické chování téměř přes celé spektrum viditelného záření (tj. látka je schopna měnit zabarvení podle barvy světla, kterým byla osvětlována). Jev byl v posledních 5 letech studován dvěma výzkumnými skupinami ve světě, ale přesný mikroskopický mechanismus není zatím znám. K objasnění mikroskopických procesů, které vedou k specifickému chování uvedených materiálů, přispívá výrazně laserová spektroskopie, která přináší přímé informace o energetických stavech v materiálu a v případě časově rozlišené, tj. femtosekundové, resp. pikosekundové laserové spektroskopie, i o dynamice elementárních excitací při interakci světla s látkou. Cílem diplomové práce je rozvoj přípravy kompozitního materiálu Ag-TiO2, studium jeho optických vlastností a ultrarychlých procesů spojených s interakcí světlo-látka.
Konzultantkou práce bude Mgr. Jana Preclíková (KCHFO)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html