Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 290)
Assignment details
   Login via CAS
Přenos energie elektromagnetických vln generovaných bleskovými výboji do ionosféry
Thesis title in Czech: Přenos energie elektromagnetických vln generovaných bleskovými výboji do
ionosféry
Thesis title in English: Transport of energy of lightning-generated electromagnetic waves to the
ionosphere
Academic year of topic announcement: 2007/2008
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Surface and Plasma Science (32-KFPP)
Supervisor: prof. RNDr. Ondřej Santolík, Dr.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 02.11.2007
Date of assignment: 02.11.2007
Date and time of defence: 10.09.2009 00:00
Date of proceeded defence: 10.09.2009
Reviewers: Mgr. Karel Jelínek, Ph.D.
 
 
 
Advisors: RNDr. Jaroslav Chum, Ph.D.
Guidelines
1) Studium literatury, sepsání přehledu výzkumu vlnových jevů generovaných bleskovými výboji
2) Studium přístrojového vybavení družice DEMETER a dostupných programů pro analýzu vlnových dat této družice (http://demeter.cnrs-orleans.fr/).
3) Analýza měření hvizdů a sferik zaznamenaných umělou družicí DEMETER detekční sítí EUCLID a pozemním detekčním zařízením v Panské Vsi.
References
T. H. Stix: Waves in plasmas, AIP New York,1992.
F.F. Chen: Introduction to plasma physics and controlled fusion, vol.1: Plasma physics, Plenum press, New York, 1984.
R. A. Helliwell, Whistlers and Related Ionospheric Phenomena, Stanford University Press, (1965).
Časopisecká literatura dle dohody s vedoucím práce
Preliminary scope of work
Bleskové výboje v atmosféře generují elektromagnetické vlny v širokém rozsahu frekvencí. Část vyzářené energie těchto vln je po průchodu ionosférou transformována do hvizdů, šířících se magnetosférou Země jako elektromagnetické vlny klesajících tónů na frekvencích několika kHz.
Cílem bakalářské práce je studium dat zaznamenaných francouzskou umělou družicí DEMETER a jejich porovnání s daty získanými z detekční sítě EUCLID a s výsledky získanými pozemním detekčním zařízením umístěném v přijímacím středisku Ústavu fyziky atmosféry AV ČR v Panské Vsi. Součástí práce je další vývoj software pro přesné určování časů hvizdů detekovaných na družici DEMETER. Tyto výsledky budou použity k upřesnění rozsahu oblasti, ve které dochází k průniku energie vyzářené blesky do magnetosféry a její transformaci v elektromagnetické vlny hvizdového módu a také k určení efektivity tohoto přechodu. Podstatnou součástí práce je studium existující literatury a sepsání jejího souhrnu.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html