Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 285)
Assignment details
   Login via CAS
Optické vlastnosti nanodiamantu
Thesis title in Czech: Optické vlastnosti nanodiamantu
Thesis title in English: Optical properties of nano-diamond
Academic year of topic announcement: 2007/2008
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Chemical Physics and Optics (32-KCHFO)
Supervisor: prof. RNDr. Petr Malý, DrSc.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 10.10.2007
Date of assignment: 10.10.2007
Date and time of defence: 16.09.2008 00:00
Date of submission of printed version:10.10.2007
Date of proceeded defence: 16.09.2008
Reviewers: doc. RNDr. Bohuslav Rezek, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Cílem navrhované bakalářské práce je studium základních optických vlastností nanodiamantových filmů připravených speciální metodou (depozice z plynné fáze) ve Fyzikálním ústavu AV ČR. Práce bude zahrnovat: seznámení se s experimentálními metodami absorpční a fotoluminiscenční spektroskopie, seznámení se s publikovanými vlastnostmi nanodiamantu, z vlastních měření absorpčních a fotoluminiscenčních spekter vybraných vzorků, zpracování výsledků.
References
http://www.fzu.cz/~nanoteam/what/index.php
http://www.fzu.cz/~nanoteam/what/DiamantTTdef.pdf
výběr vědeckých článků v angličtině
Preliminary scope of work
V posledních letech dochází k bouřlivému rozvoji technologie a výzkumu v oblasti nanomateriálů, tedy objektů s velikostmi 1 - 100 nm. Cílem je vývoj nových struktur, přístrojů a systémů, které budou mít díky svým nanorozměrům zcela nové vlastnosti a nové funkce. Jedním z nových a velmi slibných materiálů je nanodiamant, tedy materiál, který je tvořen diamantovými zrny nanometrových rozměrů. Má unikátní mechanické, elektronické, optické i chemické vlastnosti. Významnou vlastností diamantu je, že je biokompatibilní. Má proto velký aplikační potenciál, který zahrnuje například kromě nanoelekroniky i oblasti medicíny a biologie. Cílem navrhované bakalářské práce je studium základních optických vlastností nanodiamantových filmů připravených speciální metodou (depozice z plynné fáze) ve Fyzikálním ústavu AV ČR. Práce bude zahrnovat: seznámení se s experimentálními metodami absorpční a fotoluminiscenční spektroskopie, seznámení se s publikovanými vlastnostmi nanodiamantu, z vlastních měření absorpčních a fotoluminiscenčních spekter vybraných vzorků, zpracování výsledků. Práce souvisí úzce s projektem Funkční hybridní nanosystémy polovodičů a kovů s organickými látkami (FUNS, 2007-2011), na jehož řešení spolupracuje katedra s dalšími pracovišti v ČR.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html