Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 285)
Assignment details
   Login via CAS
Studium vybraných výpočetních postupů pro vyhodnocení elektrické impedanční tomografie
Thesis title in Czech: Studium vybraných výpočetních postupů pro vyhodnocení
elektrické impedanční tomografie
Thesis title in English:
Academic year of topic announcement: 2007/2008
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language:
Department: Department of Macromolecular Physics (32-KMF)
Supervisor: doc. RNDr. Ivo Křivka, CSc.
Author:
Preliminary scope of work
Elektrická impedanční tomografie (EIT) umožňuje zjistit rozložení rezistivity uvnitř heterogenního objektu a tak nedestruktivně sledovat jeho vnitřní strukturu, případně její změny.
Cílem práce je porovnat různé výpočetní postupy z hlediska jejich použitelnosti pro mapování rezistivity ve fyzikálních měřeních. Vybrané výpočetní metody budou porovnávány na základě počítačem simulovaných vstupních dat. To umožní v první fázi vyloučit vliv experimentálních chyb. V další fázi je naopak možné studovat právě stabilitu výsledku v závislosti na velikosti rozptylu experimentálních dat.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html