Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Inovace v kvantové detekci: Vývoj stabilizace laseru pro ionizaci atomů vápníku
Thesis title in Czech: Inovace v kvantové detekci: Vývoj stabilizace laseru pro ionizaci atomů vápníku
Thesis title in English: Innovation in Quantum Detection: Development of Laser Stabilization for Calcium Atom Ionization
Key words: Kvantová detekce|Stabilizace laseru|Polovodičové lasery|PID regulátor|Ionty vápníku|Fotoionizace|Iontové Pasti|Levitující elektrony|Kvantová technologie
English key words: Quantum Detection|Laser Stabilization|Semiconductor Lasers|PID Controller|Calcium Ions|Photoionization|Ion Traps|Levitating Electrons|Quantum Technology
Academic year of topic announcement: 2024/2025
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language:
Department: Department of Surface and Plasma Science (32-KFPP)
Supervisor: Mgr. Michal Hejduk, Ph.D.
Author:
Guidelines
1. Vypracování literární rešerše zaměřené na současné metody stabilizace polovodičových laserů, principy PID regulace a jejich aplikace v kvantové fyzice a technologii.
2. Seznámení se s koncepty fotoionizace laserem chlazených iontů a využití levitujících elektronů v kvantových detektorech.
3. Navržení regulačního systému pro stabilizaci laseru založeného na PID regulátoru.
4. Experimentální zhodnocení funkčnosti regulátoru.
References
1. Siegman, A. E. Lasers. (University Science Books, Mill Valley, California, 1986).
2. Foot, C. J. Atomic Physics. (Oxford University Press, Oxford ; New York, 2005).
3. Carney, D., Häffner, H., Moore, D. C. & Taylor, J. M. Trapped Electrons and Ions as Particle Detectors. Phys. Rev. Lett. 127, 061804 (2021).
4. Introduction to PID Controllers : Theory, Tuning and Application to Frontier Areas. (IntechOpen, 2012).
Preliminary scope of work
Zapojte se do průkopnického výzkumu zaměřeného na vývoj kvantového detektoru založeného na v pasti levitující elektrony tím, že pro nás vyvinete systém stabilizace polovodičového laseru. Tato bakalářská práce vás zavede do jádra kvantové fyziky a laserové technologie, kde budete hrát klíčovou roli ve vývoji a implementaci regulačního mechanismu založeného na PID regulátoru a vlnoměru. Cílem je dosáhnout vysoké úrovně přesnosti a stability vlnové délky laseru určeného k ionizaci atomů, což je kritický předpoklad pro efektivní generování iontů vápníku.
Tyto ionizované atomy vápníku jsou následně chlazeny pomocí speciálně nastavených laserů, což umožňuje jejich efektivní zachycení v iontových pastech. Vaše práce tak přispěje k základním stavebním kamenům pro vývoj nových kvantových detektorů založených na levitujících elektronech, vzniklých fotoionizací těchto chlazených iontů.
Tento projekt nabízí unikátní příležitost prozkoumat a překonat technické výzvy spojené se stabilizací laserů v kontextu kvantové manipulace a detekce. Vaše práce tak nejen obohatí vaše technické a teoretické znalosti v oblasti kvantové fyziky, ale také přispěje k pokroku v praktickém využití kvantových technologií.
Staňte se součástí týmu, který posouvá hranice možného v kvantové detekci a manipulaci. Připojte své síly k výzkumníkům, kteří jsou na čele vývoje technologií umožňujících novou éru v kvantových výpočtech, komunikaci a metrologii. Vaše úsilí o vývoj stabilizovaného laseru pro ionizaci atomů vápníku je klíčovým krokem k realizaci přesných a efektivních kvantových experimentů, otevírajících dveře k novým objevům a aplikacím.
V rámci práce budete plnit následující úkoly:

1. Literární rešerše a teoretický základ:
- Provedete důkladnou literární rešerši zaměřenou na budoucí metody stabilizace polovodičových laserů, principy PID regulace a jejich aplikace v kvantové fyzice a technologii. Seznámíte se s koncepty fotoionizace a využitím levitujících elektronů v kvantových detektorech.
- Zpracujete přehled základních principů fungování kvantových pastí a metody chlazení iontů, se speciálním zaměřením na atomy vápníku.

2. Návrh a simulace regulačního systému:
- Na základě získaných teoretických poznatků navrhnete regulační architekturu pro stabilizaci laseru. Využijete simulací pro ověření funkčnosti a efektivity navrženého řešení. Zkoumat budete vliv různých parametrů PID regulátoru na stabilitu a přesnost vlnové délky laseru.

3. Experimentální realizace a testování:
- Sestavíte experimentální setup podle navržené regulační architektury, včetně integrace vlnoměru, polovodičového laseru, počítače a digitálně-analogového převodníku. Provedete experimentální testování systému s cílem optimalizovat nastavení PID regulátoru pro dosažení maximální stability vlnové délky.
- Zaznamenáte a analyzujete výsledky testování, identifikujete potenciální problémy a navrhnete řešení pro jejich odstranění.

4. Vyhodnocení a aplikace v kvantové detekci:
- Vyhodnotíte účinnost stabilizovaného laseru v kontextu generování iontů vápníku a jejich následné fotoionizace. Diskutovat budete možné aplikace stabilizovaného laseru ve vývoji nových kvantových detektorů.
- Zvážíte další možnosti využití navrženého systému stabilizace v různých oblastech kvantové technologie, jako je kvantová komunikace, výpočetní technika a metrologie.

5. Závěr a perspektivy dalšího výzkumu:
- Shrnete klíčové výsledky práce a jejich význam pro pokrok v oblasti kvantové detekce a manipulace. Navrhnete možné směry dalšího výzkumu vycházející z výsledků vaší práce.

Tento plán poskytne základ pro systematické prozkoumání a vývoj stabilizačního systému pro polovodičové lasery s potenciálním přínosem pro kvantovou fyziku a technologii. Vaše práce bude představovat významný krok vpřed v oblasti kvantové detekce, otevírající nové možnosti pro výzkum a aplikace v tomto dynamicky se rozvíjejícím oboru.
Preliminary scope of work in English
Join pioneering research aimed at developing a quantum detector based on electrons levitating in a trap by developing a stabilization system for our semiconductor laser. This bachelor's thesis will immerse you in the core of quantum physics and laser technology, where you will play a key role in the development and implementation of a regulatory mechanism based on a PID controller and wavemeter. The goal is to achieve a high level of accuracy and stability in the wavelength of the laser designated for ionization, which is a critical prerequisite for the effective generation of calcium ions.
These ionized calcium atoms are subsequently cooled using specially tuned lasers, enabling their efficient capture in ion traps. Your work will thus contribute to the fundamental building blocks for the development of new quantum detectors based on levitating electrons, created through the photoionization of these cooled ions.
This project offers a unique opportunity to explore and overcome technical challenges associated with laser stabilization in the context of quantum manipulation and detection. Your work will not only enrich your technical and theoretical knowledge in the field of quantum physics but also contribute to advances in the practical application of quantum technologies.
Become part of a team that is pushing the boundaries of what is possible in quantum detection and manipulation. Join forces with researchers who are at the forefront of developing technologies enabling a new era in quantum computing, communication, and metrology. Your efforts in developing a stabilized laser for the ionization of calcium atoms are a crucial step towards conducting precise and effective quantum experiments, opening doors to new discoveries and applications.
Within the project, you will work on following tasks:
1. Literature Review and Theoretical Foundation:
- You will conduct a thorough literature review focused on future methods of stabilizing semiconductor lasers, principles of PID regulation, and their applications in quantum physics and technology. You will become acquainted with the concepts of photoionization and the use of levitating electrons in quantum detectors.
- You will compile an overview of the basic principles of quantum trap operation and ion cooling methods, with a special focus on calcium atoms.

2. Design and Simulation of the Regulatory System:
- Based on the theoretical insights gained, you will design a regulatory architecture for laser stabilization. You will use simulations to verify the functionality and efficiency of the proposed solution. You will examine the influence of various PID controller parameters on the stability and accuracy of the laser wavelength.

3. Experimental Implementation and Testing:
- You will assemble an experimental setup according to the designed regulatory architecture, including the integration of a wavemeter, semiconductor laser, computer, and digital-to-analog converter. You will conduct experimental testing of the system to optimize the settings of the PID controller for achieving maximum wavelength stability.
- You will record and analyze the testing results, identify potential problems, and propose solutions for their elimination.

4. Evaluation and Application in Quantum Detection:
- You will evaluate the effectiveness of the stabilized laser in the context of generating calcium ions and their subsequent photoionization. You will discuss possible applications of the stabilized laser in the development of new quantum detectors.
- You will consider further possibilities for using the designed stabilization system in various areas of quantum technology, such as quantum communication, computing, and metrology.

5. Conclusion and Perspectives for Further Research:
- You will summarize the key results of the work and their significance for progress in the field of quantum detection and manipulation. You will propose possible directions for further research based on the results of your work.

This plan will provide a basis for systematic exploration and development of a stabilization system for semiconductor lasers with potential benefits for quantum physics and technology. Your work will represent a significant step forward in the field of quantum detection, opening new possibilities for research and applications in this dynamically developing field.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html