Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Strojové učení pro rozpoznávání fyzikálních systémů
Thesis title in Czech: Strojové učení pro rozpoznávání fyzikálních systémů
Thesis title in English: Machine learning for recognition of physical systems
Key words: strojové učení|hamiltonovské systémy|rozpoznávání modelů|neuronové sítě
English key words: machine learning|Hamiltonian systems|model recognition|neural networks
Academic year of topic announcement: 2023/2024
Thesis type: diploma thesis
Thesis language:
Department: Mathematical Institute of Charles University (32-MUUK)
Supervisor: doc. RNDr. Michal Pavelka, Ph.D.
Author:
Guidelines
Student by měl postupovat skrze následující kroky:
1) Rešerše literatury o rozpoznávání konečně dimenzionálních fyzikálních modelů, zejména reference z [1]
2) Úvod do trénování neuronových sítí
3) Ukázka rozpoznávání fyzikálních systémů s konečným počtem stupňů volnosti (částice v externím poli, tuhé těleso, případně systémy s disipací) za použití kódu z [2] nebo pomocí vlastního kódu.
4) Rešerše učení nekonečně dimenzionálních modelů (parciálních diferenciálních rovnic), viz [3], případně vlastní implementace pro například rovnici vedení tepla.
References
[1] Cueto, E., Chinesta, F. Thermodynamics of Learning Physical Phenomena. Arch Computat Methods Eng (2023). https://doi.org/10.1007/s11831-023-09954-5[2
[2] Martin Šípka, Michal Pavelka, Oğul Esen, Miroslav Grmela, Direct Poisson neural networks: Learning non-symplectic mechanical systems, arXiv:2305.05540, 2023.
[3] Hamid El Bahja, Jan Christian Hauffen, Peter Jung, Bubacarr Bah, Issa Karambal, A physics-informed neural network framework for modeling obstacle-related equations, arXiv:2304.03552, 2022.
Preliminary scope of work
Strojové učení pomocí neuronových sítí se dá použít na řešení široké škály problémů. Například, máme-li sekvenci stavů nějakého fyzikálního systému, můžeme neuronovou síť naučit dynamiku daného systému (rozpoznávání modelů). Aby se síť naučila fyzikální model správně, musí splňovat některé fyzikální a geometrické vlastnosti daného fyzikálního modelu, například hamiltonovskost, zachování energie a růst entropie. Sítě, které se trénují za znalosti fyzikálních principů se nazývají Physics-Informed Neural Networks. Cílem práce je prozkoumat možnosti rozpoznávání konečně a nekonečně dimenzionálních fyzikálních modelů pomocí neuronových sítí. Takové sítě se pak dají použít pro odhalení fyzikálních procesů v systémech, máme-li pouze sekvenci stavů (například naměřená data).
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html