Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Exprese a purifikace mutantů cytochromu b5 s nepřirozenými aminokyselinami
Thesis title in Czech: Exprese a purifikace mutantů cytochromu b5 s nepřirozenými aminokyselinami
Thesis title in English: Expression and Purification of Cytochrome b5 Mutants with Non-canonical Amino Acids
Key words: nepřirozené aminokyseliny, exprese proteinů, purifikace proteinů, cytochrom b5, hmotnostní spektrometrie
English key words: Non-canonical Amino Acids, Protein Expression, Protein Purification, Cytochrome b5, Mass Spectrometry
Academic year of topic announcement: 2023/2024
Thesis type: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Biochemistry (31-250)
Supervisor: RNDr. Tomáš Ječmen, Ph.D.
Author:
Advisors: RNDr. Věra Černá, Ph.D.
References
Jecmen T. et al.: Photo-Methionine, Azidohomoalanine and Homopropargylglycine Are Incorporated into Newly Synthesized Proteins at Different Rates and Differentially Affect the Growth and Protein Expression Levels of Auxotrophic and Prototrophic E. coli in Minimal Medium (Int J Mol Sci, 2023, Jul 22;24(14):11779, doi: 10.3390/ijms241411779)
Jecmen T. et al.: Photo-initiated crosslinking extends mapping of the protein-protein interface to membrane-embedded portions of cytochromes P450 2B4 and b5 (Methods, 2015, Nov 1;89:128-37, doi: 10.1016/j.ymeth.2015.07.015)
Preliminary scope of work
V práci budou exprimovány vybrané mutantní cytochromy b5 v auxotrofních bakteriích se zablokovanou drahou syntézy methioninu, které umožňují vnesení nepřirozeného aminokyselinového analogu (foto-methioninu, azidohomoalaninu nebo homopropargylglycinu) do sekvence proteinu. V proteinech bude určeno procento substituce methioninu jeho analogem pomocí hmotnostní spektrometrie a následně budou purifikovány. Čisté preparáty budou využity ke studii interakcí a elektronového přenosu mezi cytochromy b5 a P450.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html