Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Methionin syntáza jako potenciální terapeutický cíl
Thesis title in Czech: Methionin syntáza jako potenciální terapeutický cíl
Thesis title in English: Methionine synthase as a potential therapeutic target
Key words: Methionin syntáza, methionin, homocystein, one-carbon metabolismus, inhibitor
English key words: Methionine synthase, methionine, homocysteine, one-carbon metabolism, inhibitor
Academic year of topic announcement: 2022/2023
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Cell Biology (31-151)
Supervisor: Ing. Ondřej Baszczyňski, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 21.09.2022
Date of assignment: 14.11.2022
Confirmed by Study dept. on: 27.01.2023
Date of electronic submission:01.05.2023
Date of proceeded defence: 31.05.2023
Opponents: RNDr. Mgr. Jan Snášel, Ph.D.
 
 
 
Advisors: Ing. Rafael Navrátil, Ph.D.
Guidelines
V souladu s Katedrou Organické Chemie a Katedrou buněčné Biologie, PřF, UK.
References
Literatura: (dle konzultace se školitelem)
Veškerá dostupná literatura z online elektronických databází a knihovny UK.
Preliminary scope of work
Methionin syntáza (MS) je klíčovým enzymem v metabolismu síry – v syntéze methioninu. V metabolismu MS regeneruje methionin z homocysteinu v tzv. methioninovém cyklu. Methionin dále slouží pro syntézu S-adenosylmethioninu jako metabolitu pro methylační reakce, nebo pro syntézu proteinů. Methioninový cyklus je pak navíc úzce propojen s folátovým cyklem. V přírodě existují dvě hlavní formy methionin syntázy, a to cobalamin (vit. B12)-dependentní a independentní. V lidském těle je methionin syntáza kódována pomocí příslušného MTR genu (5-methyltetrahydrofolát-homocystein methyltransferázy).
Cílem BP je zpracovaní rešerše, z dostupné literatury, na téma methionin syntázy jako potenciálního terapeutického cíle. V rešerši se předpokládá zahrnutí všech typů methionin syntáz (mezidruhově), jejich katalytické cykly, rozdíly a spojitosti, funkce MTR v lidském těle s ohledem na patologie, léčbu rakoviny nebo infekcí způsobené různými patogeny.
Preliminary scope of work in English
Methionine synthase (MS) is a key enzyme in metabolism of sulphur – synthesis of methionine. MS is responsible for the recovery of methionine from homocysteine in methionine cycle. Methionine serves as a starting intermediate for the synthesis of S-adenosylmethionine, a methylating agent, or for the protein synthesis. Methionine cycle is adjacent to folate cycle. There are two main forms of methionine synthase in nature, cobalamin (vit. B12)-dependent, and cobalamin independent. MS in the human body is encoded by MTR gene (5-methyltetrahydrofolate-homocysteine methyltransferase).
Aim of this Bachelor thesis is to do a literature search and to cover methionine synthase topic with the special insight on MS as potential therapeutic target. We assume this Bachelor thesis will cover all types of MS (among species), their catalytic cycles, similarities and differences, function of MTR in the human body, deficiency, pathology, cancer and infections.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html