Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 348)
Assignment details
   Login via CAS
Optimalizace svazků palivových článků pomocí ultrazvukového zvlhčovače.
Thesis title in Czech: Optimalizace svazků palivových článků pomocí ultrazvukového zvlhčovače.
Thesis title in English: Optimization of the performance of fuel cell stacks using an ultrasonic humidifier.
Key words: palivový článek|samozvlhčování|otevřená katoda|výkon
English key words: fuel cell|self humidification|open cathode|performance
Academic year of topic announcement: 2022/2023
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language:
Department: Department of Surface and Plasma Science (32-KFPP)
Supervisor: Mgr. Yurii Yakovlev, Ph.D.
Author:
Guidelines
1. Studium doporučené literatury.
2. Příprava svazku palivových článků.
3. Testování svazku palivových článků za různých podmínek s i bez použití zvlhčování.
4. Měření základních elektrochemických vlastností palivových článků.
5. Zpracování naměřených dat. Příprava a sepsání bakalářské práce.
References
1. O’Hayre, Ryan P., Suk-Won Cha, Whitney G. Colella, and F. B. Prinz. Fuel Cell Fundamentals. Third edition. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons Inc, 2016. ISNB 978-1-119-11415-4 978-1-119-11420-8.
2. Qui DK. et al.; Review on proton exchange membrane fuel cell stack assembly: Quality evaluation, assembly method, contact behavior and process design; Renewable and Sustainable Energy Reviews, Volume 152, 111660, 2021.
3. Parra D. et al.; A review on the role, cost and value of hydrogen energy systems for deep decarbonisation; Renewable and Sustainable Energy Reviews, Volume 101, 279-294, 2019.
Preliminary scope of work
Technologie PEMFC otevírá mnoho možností pro čistou a udržitelnou výrobu energie. Srdcem této technologie je svazek palivových článků, který se skládá z mnoha článků zapojených do série. Dosažení optimálních pracovních podmínek svazků palivových článků může být komplikovaným úkolem, který vyžaduje optimalizaci vlhkosti a teploty. V této práci se se změnou těchto parametrů očekává zlepšení celkového výkonu článku, snížení napěťové nerovnováhy mezi jednotlivými články a zvýšení provozní stability. Cílem této bakalářské práce je sestavit výzkumný svazek palivových článků a zkoumat vliv zvlhčování vzduchu ultrazvukovým generátorem mlhy na výkon svazku.
Preliminary scope of work in English
PEMFC technology opens up many possibilities for clean and sustainable energy generation. In the heart of this technology lies a fuel cell stack, which consists of many cells connected in series. Achievement of optimal working conditions of the fuel cell stack could be a complicated task that requires optimized humidity and temperature. In this work by varying these parameters , achievement of improved overall cell performance, a decrease of voltage disbalance between individual cells and an increase of operational stability is expected. The goal of the present bachelor work is to assemble a research fuel cell stack of and to investigate the influence of air humidification via an ultrasonic fog generator on the performance of the stack.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html